Sportsplan Melhus fotball

 

Sportsplanen er klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotball aktivitet som drives på forskjellige nivåer. Det er klubben som legger premissene, ikke enkeltindivider.

Sportsplanen er utarbeidet med det formål å skape retningslinjer for den fotball aktiviteten som skal drives på forskjellige nivåer i Melhus Fotball. Retningslinjene skal sikre utviklingen av enkeltspillere, lag og klubb.

Sportsplanen er utarbeidet 2019, Sportslig utvalg. Revidert 2023

Sportsplanen erstatter tidl. ‘Veiviseren’. Er det tvil om hvordan man skal forholde seg, så søk råd og forståelse hos andre tillitsvalgte, sportslig og styret. 

Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL.


----------


Sportslig utvalg har ansvaret for å sikre at sportsplanen blir brukt i praksis i all sportslig aktivitet i klubben. 

Det er sportslig utvalg som har hovedansvaret for at sportsplanen blir implementert og brukes aktivt i det daglige sportslige arbeidet i klubbens regi. Sportsplanen skal være tema på trenerforum og skal presenteres på foreldremøter i alle lag årlig. 

Sportsplanen skal være sentralt tema ved oppstart av nye årskull/lag og spesielt i oppfølging av trenere i disse kullene. Klubbens sportslige utvalg skal påse at sportsplanen jevnlig blir drøftet, brukt og etterlevd ute på feltet. Sportsplanen er et levende dokument, som vil endres i takt med indre og ytre rammevilkår, og/eller når brukere av sportsplanen oppdager feil eller mangler ved gjeldende plan. 

Treneforum er en sentral arena for videreutvikling av sportsplanen, og alle større endringer i sportsplanen skal forankres i trenerforum. Dersom sportslig utvalg foreslår endringer i gjeldende , skal de forelegges styret for vedtak. 


Det er Melhus Fotball som klubb som legger premissene for hvordan klubben skal drives, og ikke enkeltindivider