Dommerutvikling Melhus fotball


Bakgrunn

I Melhus Fotball er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige - og best mulige, dommere. I Melhus Fotball har vi en egen dommeransvarlig til lede dette arbeidet 

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles og skal utøve sin rolle med støtte og respekt.

Ansvar

Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig leder. I Melhus Fotball deltar dommeransvarlig på møtene i sportslig utvalg der dommerrekruttering og oppfølging av dommerne er tema.

Rekruttering 
 Vi rekrutterer ved å invitere og informere alle 12 åringer i både jente og guttefotballen om klubbdommerkurs, rekruttering etter 12 år utføres etter behov i øvrige aldersklasser eller basert på meldt interesse. 

Vi ønsker høyest mulig deltakelse i starten og lav terskel for å delta ved interesse. 

Kurs arrangeres  av dommeransvarlig i tett dialog med sportslig slik at det kan tilrettelegges deltagelse som ikke går på bekostning av øvrige aktiviteter. Frekvens minimum en gang pr år og etter behov/forespørsel.

Invitasjon går personlig ut til hver spiller, med oppfølging av dommeransvarlig gjennom informasjon på spillermøte eller under aktuelle lags trening.

Oppfølging
 
Etter avholdt kurs blir dommerne tildelt kamper på sonekveldene vi i Melhus arrangerer for 6-8 åringene, Her følger dommeransvarlig opp hver sonekveld, og skaper en trygghet den første sesong. 

 Videre følger dommeransvarlig opp våre klubbdommere under Melhuscup og 3v3 bankhallcup, for å sikre en trygg opplevelse

Kompetanse

  • Det forutsettes at klubbens dommere har vært aktiv spiller eller har stor interesse og god kunnskap om fotball. 
  • Dommeransvarlig skal til enhver tid påse at klubbens dommere får kurs og kompetanseheving i henhold til plan, dommere forplikter å følge satt plan.                                                                                                                                                                                      
  •  Aktive dommere skal tilstrebes en jevn fordeling av kamper/cuper slik at kompetanse og erfaring holdes ved like.
  • Melhus Fotball vil avholde årlige samlinger for alle dommere med faglig og sosialt innhold, dette for både å styrke rollen og beholde aktive dommere i klubben lengst mulig.
  • Dommeransvarlig skal fylle kompetansekrav beskrevet i rollebeskrivelse..