Hospitering


Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Hospitering skal være for en begrenset periode som avtales (eksempelvis en måned). Etter avtalt hospiteringsperiode skal spilleren ha et opphold i hospiteringen, før det på et senere tidspunkt avtales ny periode.

Hospitering vil si å gi enkeltspillere som trenger det av utviklingsmessig årsaker et tilbud om deltakelse i høyere årsklasser. Hospitering tilbys først fra det året spilleren fyller 10 år


Kriterier for hospitering:

 • Høyt trenings oppmøte i eget lag
 • Tilstedeværelse i treninger i eget lag
 • Viser gode verdier og holdninger
 • Har ferdigheter til å være bidragsyter i gruppa spiller hospiterer til


Det er hovedtreneren på laget spilleren hører til som innstiller spilleren til hospitering. Alle lag skal vurdere sine spillere og vurdere hvem som oppfyller kriteriene for hospitering. Alle lag i Melhus Fotball skal tilby hospitering til spillere som oppfyller kriteriene. Spiller og foreldre må selv ønske hospitering, og det skal være frivillig.

 Sportslig utvalg skal være kjent med all hospitering i klubben og tar initiativ til å få gjennomført  hospitering på tiltenkt måte.


Ingen trenere kan nekte å ta i mot hospitanter fra lag under. Dersom spiller som hospiterer ikke viser  gode holdninger og verdier, eller ikke holder nivået ferdighetsmessig i gruppa over, kan hovedtrener på laget  over gi tilbakemelding om dette til hovedtrener på spillerens årgang. På jentesiden kan spillerne få mulighet  til å hospitere til guttelagene på passende nivå. Klubben ønsker dette for god utvikling av ferdigheter.


Forutsetninger for god hospitering

 • Spilleren skal følge treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement,  men ved kollisjoner må dette  vurderes ut fra spillerens behov (spilleren i sentrum).
 • Spilleren spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men kan også spille hospiterings kamper.
 •  Mengde hospitering må vurderes ut fra nivå på egen gruppe kontra spillerens nivå/behov.
 • Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering, men dette kan også initieres  av sportslig utvalg. Sportslig utvalg må overvåke og påse at hospitering gjennomføres mellom de  ulike lag i henhold til klubbens retningslinjer.
 • Hospiteringen skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og de berørte trenerne.
 • Hospiteringen og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst  spillergruppene det gjelder


Behov for spillere på eldre klasser

I noen tilfeller har lag behov for å ha med yngre spillere på kamp eller trening. Oftest inntreffer dette når laget har for få spillere til å stille lag, men også hvis et lag har for få spillere til å avholde en tilfredsstillende trening med bakgrunn i planlagt opplegg. Trenere for gjeldende klasse skal i slike tilfeller etter beste evne forsøke å imøtekomme forespørsel om å avgi spillere. Som et utgangspunkt skal de mest kompetente spillerne forespørres om å bidra først. Trenere for begge lag snakker sammen om hvilke spillere dette bør være. Ved overlapp i tidspunkt mellom aktiviteter i berørte klasser gjelder følgende prioriteringer:

 •   Trening på eget lag går foran trening på det nivå spilleren er ønsket.
 • Kamp på eget lag går foran trening på det nivå spilleren er ønsket.
 • Kamp på det nivået spilleren er ønsket går foran trening på eget lag.
 • Kamp på eget lag går foran kamp på det nivået spilleren er ønsket.


Spillere skal primært følge sin årgang. Ved spesielle tilfeller skal det i samråd med sportslig utvalg  legges tiltaksplan. Melhus Fotball flytter ikke opp spillere permanent til eldre lag. Dersom en spiller viser seg å være  svært talentfull kan dette vurderes.

Det er alltid sportslig utvalg som bestemmer hvorvidt en spiller  skal flyttes opp, med styret som endelig beslutningstaker