Mandat og oppgave beskrivelse - Sportslig utvalg Melhus fotball


«Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser.

Sportslig utvalg bistår Melhus Fotball med endel arbeidsoppgaver for å prøve å få alle lag til å fungere best mulig.

Det er vanlige frivillige som sitter i dette utvalget og de fleste har også andre oppgaver innenfor fotballen.

Vårt mål er at vi skal være med å bidra til løsninger der hvor det er utfordringer.

Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL »

 Mandat sportslig utvalg 

Sportslig utvalg er underlagt Melhus fotball og dertil underlagt Melhus idrettslag, ovenforliggende mandat og lovverk skal etterleves. 

 


Formål:

Ivareta klubbens etterlevelse av den sportslige modellen og klubbens sportsplan.

Påse at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten og innholdet som klubben ønsker.

Forholde seg til, og etterleve interne og overordnede retningslinjer fra NFF.

Bistå styret etter behov

 

 

Ansvarsområder:

 • Utarbeidelse og etterlevelse av klubbens sportsplan
 • Utarbeidelse og etterlevelse av årsplan
 • Rådgivende/støttende for styret i sportslige spørsmål
 • Rådgivende/støttende for trenere i sportslig spørsmål
 • Oppstart og utvikling spillere
 •  Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt
 • Påse og bidra til at klubbens aktiviteter og drift er basert på vedtatt verdigrunnlag

 

Aktiviteter/arbeidsoppgaver 

Klubb

Utarbeide årsplan hvor alle viktige datoer for lag, klubb og krefts er inkludert

Utøvende rådgiver /støttespiller for styret i sportslige spørsmål

Utarbeide sportsplan med årlig oppdatering av aktiviteter hvor mål og ansvar fremkommer. Sportsplan skal kunne benyttes som oppslagsverk for lagledelse, trenere, spillere og foresatte, og være oppdatert i.h.t gjeldende retningslinjer og klubbens tilbud.

Holde styret løpende oppdatert på sportslig arbeid, utfordringer og fokusområder, via deltagelse eller rapportering til styremøter.

Sportslig utvalg skal være tilgjengelig både for trenere/lagledelse og spillere/foreldre i forhold til eventuell misnøye i forhold til det sportslige.  Sportslig utvalg vurderer løsning og hvem som eventuelt må involveres og hvorvidt sak skal håndteres i samarbeid med styre og/eller idrettslag.

Være rådgivende og bemyndige organ ved sammenslåing av lag, overføring av spillere hospitering mellom klubber og lignende.

I samarbeid med styret, være rådgivende og bemyndigende dersom gjeldende sportslige retningslinjer ikke blir etterlevd, påse evt sanksjoner.

 

Trenere

Avholde jevnlige individuelle møter med hovedtrenere for å sikre at sportsplan blir fulgt.

Koordinere og lede felles trenermøter før, under og etter sesongen for å trekke retningslinjer og fordele ansvar. Derunder også Utarbeide plan for oppstart og gjennomføring av trenerforum samt definere mål, planer og møtefrekvens.

Utarbeide plan for trenerutdannelse for å sikre kontinuitet og utvikling av trenere i klubben, påse at plan blir etterlevd og dokumentert.

Fordele trenere til lag i henhold til de kravene som ligger i sportsplan for å sikre at alle lag har tilstrekkelig kompetente trenere. SPU innstiller og ansetter trenere etter gitt økonomisk ramme fra fotballstyret.  

Fungerer som rådgivere og støtteapparat for trenere i sportslig spørsmål

 

Spillere

 • Rekruttering

Rekruttering skal være både gjennomtenkte og helhetlige for å ivareta en god balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan. Det skal legges til rette for like forutsetninger mellom kjønn og tas nødvendige hensyn til flerkulturelle, personer med funksjonsnedsettelse og seksuell orientering etter behov.

Påse en god oppstart for nye årsklasser, legge ett godt grunnlag for videre interesse og utvikling. Støtte opp under og bistå ny trenergruppe, og legge til rette for kvalitet og eierskap til lag og klubb

 

 • Utvikling/differensiering

Bistå ved nominering av spillere til representasjonslag, og der hvor det er interessekonflikter har sportslig utvalg avgjørende myndighet.

Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplan.

Utarbeide plan for hospitering og nominering av spillere til hospitering etter innstilling fra trenere på de ulike alderstrinnene.

Sikre at hospiteringsplan og spiller på hospitering blir etterlevd, samt være rådgivende og bemyndigende organ om hospiteringsordningen ikke fungerer som planlagt.

Evaluere gjennomført sesong for oppnådde resultater, spillerutvikling og mål satt for sesongen. Utarbeide grunnlag for neste sesong når det gjelder forbedring/utvikling av sportsplan, trenerutdannelse, trenerforum, dommerutvikling og øvrige relevante forhold rundt lagene.

Kartlegge treningsgrupper/trenere/ressurser for hvert respektive lag/grupper, som tar hensyn til ambisjon og ressursfordeling (trenere/støtteapparat/treningstid etc) , påse gode rammer og ressursfordeling mellom hvert års trinn/gruppe i.h.t trenere, banetid etc.

Overvåke og påse at sportslige retningslinjer blir fulgt

 

 • Dommerutvikling

Bidra og legge til rette for rekruttering og dommer utvikling innad i klubben

Skape trygge rammer for unge dommere, og fremme holdning om at dommer er likestilt med øvrige spillere i klubbe,

Kartlegge dommer kapasitet, nivå og behov før og etter sesong

 

 • SUM / spillerutvikling

Bidra til utvikling og kvalitetsutvikling i klubben .