Rekrutteringsplan Melhus fotball


Bakgrunn

I Melhus Fotball anser rekrutteringsarbeidet er veldig viktig for klubben.

 For å unngå at årganger faller bort, er det vesentlig sikre kontinuitet i dette arbeidet. Klubben har mange ulike rekrutteringstiltak og -tilbud for å skape aktivitet og interesse.

Melhus fotball samarbeider med Allidrett for å introdusere fotballen allerede fra skolestart.

Introduksjonsdag og/ eller fotballskole er ett tilbud fra de yngste årsklasser og arrangeres kort tid etter skoleoppstart, informasjon om tilbud formidles via skole samt sosiale medier for god dekning.

 

Ansvar

Rekrutterings ansvarlig har ansvar for klubbens rekruttering, og rapporterer til sportslig leder. I Melhus Fotball er rekrutterings ansvarlig en del av sportslig utvalg der rekruttering og oppfølging av oppstarts grupper er tema.


Rekruttering 
 Klubben arrangerer oppstartmøte for foreldre til spillere som har lyst til å spille fotball i årgangen som fyller 6 år (G/J 6) i inneværende år. 

Det blir laget en artikkel på klubbens hjemmeside som deles i sosiale medier i forkant, samt utdeling av informasjon via skoler i nedslagsfelt.

Rekrutterings ansvarlig er ansvarlig for at oppstartsmøtet gjennomføres. God informasjon om både MIL og Melhus Fotball er sentralt på dette møtet.  

Herunder organisering, klubb håndbok, sportsplan, klubbens års hjul, lagets årlige aktiviteter og økonomiske forpliktelser er blant punktene som gjennomgås.

For å legge til rette for et godt tilbud for barna er foreldre rekruttering også helt avgjørende og en viktig del av oppstartsmøtet. Foreldrene må rekrutteres inn i roller rundt lagene, og dette bør skje så tidlig som mulig.

Lagene deles på kjønn, henholdsvis G6 og J6, og klubben rekrutterer i forkant og under oppstartmøtet et fullt støtteapparat til lagene. Støtteapparatet rundt lagene jobber sammen med å inkludere alle jenter og gutter som ønsker å spille fotball, og at disse inviteres på trening med sitt lag.  Støtteapparatet til lagene sender inn oversikt over spillere og støtteapparata til rekruterings ansvarlig, som videreformidler til .

 

Melhus fotball har ett rekrutterings mål på:

Spillegruppe som utgjør 60% av klubbens nedslagsfelt på G6 og G7

Spillegruppe som utgjør 60% av klubbens nedslagsfelt på J6 og J7

Rekrutterings mål evalueres årlig i sportslig gruppe

 

Rekruttering til eksisterende lag

Alle som ønsker, skal i utgangspunktet få lov til å prøve seg og alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å spille i Melhus Fotball (se egen fane Nye spillere Melhus fotball). Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende 

Oppfølging
 
Rekrutterings ansvarlig i samarbeid med barnefotball ansvarlig (om ikke sammenfallende roller), følger opp oppstarts gruppe gjennom første år i klubbe, og sørger for utstyrspakke, treningstid og generell informasjon.

formidler informasjon om støtteapparat, derunder trenere, lagledere, og økonomiansvarlig til sportslig ledelse og videre til styret, slik at ansvarlige for hvert felt kan bistå med videre oppfølging og informasjon.

 

Trenere til oppstarts gruppe tilbys fotballtrener kurs ved første anledning for å bidra til trygghet i rolle og påse stabilitet i gruppe fra oppstart.


Personer med funksjonsnedsettelsers

Melhus fotball vil etterstrebe å imøtese og tilrettelegge for de utfordringer som skulle foreligge, og tilby tilrettelagt aktiviteter om behov tilsier dette.

Vi har pt ikke hatt noen etterspørsel etter aktivitet/ lag for personer med særskilte behov (personer med funksjonsnedsettelse), men bør ha en tanke om hvordan man også kan inkludere alle hvis det skulle bli etterspørsel etter dette. Melhus  kommune har et råd for personer med funksjonsnedsettelser så det kan være naturlig å starte der.

 

Økonomi

I Melhus fotball skal ingen måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Ved økonomiske utfordringer bes lagleder eller trener,  ta kontakt med styret for å finne en løsning,                       

Kontakt styret@melhusfotball.no

 


 Årshjul rekrutering:


August / Skolestart

 • Informasjon/ oppslag utleveres til skolene. Her kan det også bes om å få 15 minutter til informasjon om Melhus fotball på foreldremøte.
 • Informasjon gjøres også tilgjengelig gjennom klubbens hjemmeside og sosiale medier.

September

 • Arrangere informasjonsmøte for foresatte.
 •  Kartlegge foresatte i årskullet som kan være aktuelle trenere.
 • Sportslig leder stiller med trener(e) sammen med sportslig utvalg som kan ta imot kullet til lagstrenere er på plass
 • Foreldre skoleres med Grasrot trener del-kurs 1 så fort som mulig etter de er engasjert som trenere i klubben.
 • Oppstart av treninger

Kamper og sesong

 • Kamper starter normal opp i mai måned med 3er fotball/ sonekveld
 • Sonekveld arrangementene vil også være en del av en turnering hos en av naboklubbene.
 • Normalt er kamp sesongen over ca. i midten av september.
 • Treninger pause høst/vinter

Oktober

 • Evaluere om rekrutterings mål er nådd, rapporterer til Sportslig leder, sette tiltak etter behov i forkant av vårsesong

Mai/juni

 • Evaluerer frafall og rekruttering inn i vårsesong
 • Innhente forventet elevtall fra skoler i tilknyttet fotballag, sette rekruterings mål for skolestartere.

Helårlig

 • Jobbe sammen med hovedstyret og sportslig utvalg om kampanjer for å rekruttere nye spillere, ledere, trenere, frivillige og støttemedlemmer til klubben.