Oppstart vintertrening 2013

Postet av Melhus IL - Fotball den 29. Des 2012

Velkommen på vintertrening i Bankhallen på fredager kl 17 - 18.30. Første trening etter nyttår er fredag 4. januar. Det koster 400 kroner å delta på disse treningene, og påmelding og betaling skjer på hjemmesiden til Melhus Fotball.

Mvh

Trude
Lillehammer - Cup 2013

Postet av Melhus IL - Fotball den 16. Des 2012

Det blir bare 1 lag som drar til Lillehammer Cup.
Disse har meldt seg på.
Sander,Ole Sigurd,Lukas,Martin,Andreas,Mathias
Gaute,Samuel og Erlend UH

Egenandelen blir på 300 kr for mat og overnatting
Betales inn på konto: 4230 54 64109
Skyss gjøres opp til den man sitter på med.
Husk å ta med sovepose/liggeunderlag/pute 
samt fotballutstyr.
Vi er i pulje C
Team Nes 2, KFUM Oslo 2 , Fron 3 , Melhus

Lør.   12:55  Team Nes 2 - Fron 3                Bane 1     
Lør.   12:55  Kfum Oslo 2 - Melhu                Bane 2
Lør.   16:55  Kfum Oslo 2 - Fron 3               Bane 6
Lør.   17:10  Melhus  -  Team Nes 2             Bane 6
Lør.   18:15  Team Nes 2 - Kfum Oslo 2       Bane 6
Lør.   18:30  Fron 3 - Melhus                       Bane 6Hva betyr forslag til ny modell treningsavgift for deg

Postet av Melhus IL - Fotball den 13. Des 2012

Under innkalling til ekstraordinært årsmøte som ligger på nettsiden til Melhus Fotball har vi lagt ut grunnlagsmateriale for prosessen vedrørende ny organisasjonsmodell, tretrinns klubbtilbud og ny modell for treningsavgift. På det ekstraordinære årsmøtet  vil styret legge fram en skisse for revidert treningsavgift til diskusjon og beslutning.

Hensikten med revidering av treningsavgiften er å få etablert en mer rettferdig fordeling av treningsavgiften basert på tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmene.

Treningsavgiften relateres i forslaget mer opp mot aktivitetsnivå, og ikke kun opp mot alder. Modellen ivaretar individuelle valg, og valg det enkelte lag gjør med tilhørende kostnadselement. Kunstgressandelen inngår i den nye treningsavgiften. Det vil bli skille mellom sommer og vinteraktiviteter.

I praksis vil det si at en som velger fotball som helårs hovedidrett betaler mer enn en som velger fotball kun som en sommeraktivitet. Styret mener Melhus Fotball med denne modellen ivaretar og styrker fotball som en breddeidrett , og samtidig legger til rette for at fotball kan utøves som en hovedidrett og toppidrett.

I forbindelse med etablering av modellen ønsker styret å innføre et nettbasert påmeldings- og betalingssystem.

Oversikt utvikling av treningsavgift

Treningsavgift Melhus Fotball i henhold til årsmøtevedtak 2010 og 2011

*Treningsavgift ny modell basert på aktivitetsnivå 2012

ALDERSTRINN

2011

2012

Basic sommer 1+2

Basic sommer 1+3

Basic sommer 1+4

Basic vinter 1

Basic vinter 2

Basic vinter 4

*Sum ny modell

Diff. i forhold til 2012

2005

1 500

1 250

1 050

0

1 050

-200

2004

2 100

1 850

1 200

400

1 600

-250

2003

2 100

1 850

1 350

0

1 350

-500

2002

2 400

2 150

1 500

0

1 500

-650

2001

2 700

2 450

1 650

550

2 200

-250

2000

2 900

2 650

2 400

600

3 000

350

1999

3 000

2 750

1 950

1300

3 250

500

1998

3 200

2 950

2 800

700

3 500

550

1997

3 400

3 150

2 250

1 500

3 750

600

1996

3 600

3 350

2 400

1 600

4 000

650

Junior 1

3 800

3 550

4 250

3400

7 650

4 100

Junior 3

3 800

3 550

2 550

850

3 400

-150

Senior

4 200

3 950

4 750

3800

8 550

4 600

Ny modell treningsavgift inkluderer, i motsetning til tidligere, halleie, dommerkostnader, lagspåmelding, og lønn til trenerressurser for aktivitetsnivå utover Basic sommer 1 + 2 og Basic vinter 2. Spillere holder selv drakter som de eier selv.

Inntektsfordeling mellom klubb og lag

Inntekter fra kiosk går 100% tilbake til lagene. Inntekter fra cup og fotballskoler deles 50% mellom arrangerende lag og klubb. Sponsorinntekter går 100% til klubben.

Klubben sikres økonomi til forsvarlig drift gjennom treningsavgift, sponsor og arrangementer. Lagene kan gjennom inntektsbringende tiltak bidra til å subsidiere treningsavgift for den enkelte spiller. Klubben setter av kr 50000 i et fond til behovsprøvd støtte til enkeltspillere.

Driftsmodell og kostnadsnivå Melhus Fotball

Vår kjernevirksomhet er aktiviteten og idretten fotball. For å sikre en stabil og forutsigbar drift av klubben har vi gjennom 2 årsmøter besluttet at klubbens kjernevirksomhet skal drives av ansatte ressurser med høy fotballfaglig og organisatorisk kompetanse.

Klubben har i tillegg faste kostnader relatert til et stort idrettsanlegg som klubben eier og drifter selv med minimal kommunal støtte. Fra desember 2012 har klubben også forpliktelser i forhold til Bankhallen.

Styret skulle ønsket vi kunne drive klubben gjennom frivillighet. Ser vi på trenden er frivilligheten på vikende front samtidig som kravene foreldrene stiller blir større. Uten en faglig og administrativ ledelse tror styret at klubben vil få utfordringer av en helt annen og mer krevende karakter en det vi ser i dag.

Vi ser at det er lett å få frivillighet rundt det enkelte lag, men desto tyngre å få frivillige til å drive fellesfunksjoner for klubben. All den tid vi ikke har frivillige til å ta de ledige postene har i dag tror styret at det blir vanskelig å få noen til å ta de tunge driftspostene som sportslig administrasjon håndterer i dag.

Vi har tatt konsekvensen av at frivilligheten er sterkest rundt det enkelte lag. Derfor legger klubben til rette for inntektsbringende tiltak for det enkelte lag. Tanken er at lagene kan benytte inntjente midler til å subsidiere treningsavgift. Dorullsalg gir inntekt på ca. kr 150 for en sekk. Selger hver spiller 1 sekk per måned kan laget subsidiere treningsavgift tilsvarende kr 1.800 per spiller per år.

Oversikt Melhus Fotball

Estimert fordeling av arbeidsomfang for ansatte i % av årsverk

Leder lagledere inkl. voksenfotball

10%

Lagleder ansvarlig barnefotball

7%

Lagleder ansvarlig barnefotball

7%

Sportslig leder

15%

Sportslig leder barnefotball

13%

Sportslig leder ungdom

13%

Sportslig leder voksenfotball

10%

Treneransvarlig

15%

Administrativ leder

20%

Ansvarlig for post@melhusfotball.no

Banefordelingsansvarlig hall og Gruva

Klubbutvikling og dokumentasjon

5%

Frivillige oppgaver med innleide ressurser

Daglig vedlikehold Gruva

I dag løst ved innleie av Pottenveien 2. Arbeidsomfang ca. 500 timer

Besparelse ved frivillig innsats ca. kr 50.000

Økonomi ansvarlig ikke besatt

I dag løst med innleie av forretningsførerfunksjon. Mottak av fakturaer, betaling og kontering av regninger.

Besparelse ved frivillig innsats og ny betalingsløsning kr 150.000

Web-ansvarlig på plass fra ca. 1/9-12

Besparelse kr 20.000

Frivillige besatte funksjoner med estimert arbeidsomfang % av årsverk

Anlegg/infrastruktur

5%

Grønne flater/Robomow

5-10%

Materiell

5%

Kioskansvarlig

5%

HMS

3%

Sponsor

3%

Dommeransvarlig

3%

Web ansvarlig

3%

Ubesatte frivillige funksjoner med estimat arbeidsomfang i %-årsverk

Tiltaksansvarlig

5%-10%

Dugnadsansvarlig

5%

Arrangementsansvarlig

5%

Fairplayansvarlig

3-5%

Forpliktelser

Vi disponerer et fantastisk anlegg som klubben eier og driver for egen regning.

Vi mottar ca. kr 45.000 i kommunalt tilskudd og kr 45.000 i tilskudd fra NIF.

Kunstgress

11, 7 og aktivitetsflata

Gressbaner

Nedre og øvre gress

Klubbhus

Hovedlag har driftsansvar

Fotball betaler 50% av driftskostnad

Bankhallen

Melhus idrettslag eier ca. 50% av hallen. Melhus Fotball disponerer med tilhørende økonomiske forpliktelser ca. 50% av tilgjengelig tid.

Hallsletta

Leies og drives av Melhus Fotball

Avtalen går ut 2013

Besparelse ca. kr 50.000 inkl. drift ved å si opp avtale.

Oppsummering

Anlegg

For klubben er viktig at det utøves aktivitet på anlegget for å sikre at klubben kan kapitalisere på bruken slik at klubben kan forsvare drifts- og investeringskostnadene.

Mennesker

450 barn,

90 frivillige foreldre tilknyttet lag,

14 frivillige til å drifte e sentrale funksjoner i klubben, av disse står 1/3 ledig .

1-1,3 årsverk ansatte for å sikre kontinuitet, kvalitet, trygghet, forutsigbarhet og gode opplevelser mener styret er riktig bruk av ressurser for å ivareta klubbens kjernevirksomhet.

Utfordring til lag og foreldre

For å unngå at den økonomiske belastningen med treningsavgiften på den enkelte blir for stor, ber styret om at foreldre på hvert enkelt lag tar tak i de inntektsbringende tiltakene klubben legger opp til, slik at laget kan subsidiere treningsavgiften for lagets spillere med egeninnsats. Husk en sekk dorull per spiller per måned gir kr 1.800 per år til å subsidiere treningsavgift. Alternativet vil være at flere frivillige må stille opp for å bidra til drift av klubben.

Styret Melhus Fotball
Styremedlemmenes ansvarsområder

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Des 2012

Cecilie Flottorp
Anlegg, grønne flater, Robomow, kiosk, HMS og web
 
Marit Hollakleiv
Dommer, fair play og kiosk
 
Rune Oterholm
Sponsor, klubbsamarbeid, lotteri, møter hovedlag, seniorsatsing
 
John Helge Haugnæss
Økonomi, revidert treningsavgift

 

Kjell Brevik

Materiell
HMS i Melhus Fotball

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Des 2012

Som idrettslag er vi forpliktet til å oppfylle vilkårene i bl.a. HMS-lovgivningen og internkontrollforskriften, sagt med andre ord – at vi planlegger og driver vår virksomhet i henhold til gjeldende regelverk.

HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Våre viktigste innsatsområder er:

-          Miljø og helse (Forskrift om miljørettet helsevern): forurensning, forebygge skade/ulykke og avfallshåndtering

-          Brannvern (Brannvernforskriften)

-          Internkontrollsystem  (Internkontrollforskriften) for å sikre at vi driver i samsvar med bl.a. HMS-lovgivningen.

Akkurat dette er særs viktig når størsteparten av det vi driver med er basert på frivillighet.


HMS-mål for Melhus fotball:

Vi ønsker at spillere, støtteapparat og tilskuere skal oppleve at deltakelse i Melhus fotball er trygt, helsefremmende og at vi som klubb er pålitelig og ansvarlig. Vi vil jobbe for å sikre god kvalitet i alle ledd.

 

Internkontroll: Kartlegging av farer og forebygging av skade/ulykke
Hver høst gjennomføres det HMS-kartleggingsrunde i Gruva, og denne runden samt evt. innkomne avvik/forbedringsforslag danner grunnlaget for vår HMS-handlingsplan.
Handlingsplan for HMS-arbeidet i Melhus fotball 2011/2012.
Handlingsplan for HMS-arbeidet for 2012/2013 blir framlagt for styret i januar.

 

Dersom du avdekker forhold som kan utgjøre en risiko for våre spillere, støtteapparat eller besøkende meldes dette til: hms@melhusfotball.no

Ved fare for alvorlig personskade/uhell iverksettes tiltak umiddelbart, og meldes i etterkant av hendelsen.

Meldingen må inneholde følgende:
- Hva saken gjelder
- Evt. gjennomførte strakstiltak
- Forslag til tiltak for å forhindre gjentagelse
- Kontaktperson

Alle innkomne meldinger blir behandlet av styret.

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med HMS-ansvarlig Cecilie Flottorp.

 

Vedlegg: Handlingsplan
http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Handlingsplan_HMS_Melhus_fotball_2011_2012.pdf
Treninger i Bankhallen

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Des 2012

G2000 har fått treningstidspunkt i Bankhallen.

Torsdager kl 1700 - 1830
(1/3 av Hallen)
(dersom nytt forslag til modelle for treningsavgift blir vedtatt så vil denne treninga i Bankhallen inngå i treningsavgiften)

Mandagene 17-18 - beholdes.

/Totti
Treninger i bankhallen.

Postet av Melhus IL - Fotball den 6. Des 2012

Vi har fått treningstid i bankhallen fredager kl 17- 18.30. Oppstart 7 desember. Pris pr spiller blir ca kr 30 pr trening. Håper at alle gutter 01 spillere møter opp i en fantastisk treningshall. Møt opp gutter.
Ole Anton.INFORMASJON FRA KRETSEN ANGÅENDE TOPPGRUPPE

Postet av Melhus IL - Fotball den 6. Des 2012

TIL KLUBBENE, KRETSPERSONELL, SPORTSLIG LEDER TOPPKLUBB, NFF:

Her følger informasjon om et nytt prosjekt fra kretsen i aldersgruppa 13 - 16 år.

Prosjektet omfatter ikke spillere allerede tilknyttet toppklubb. Årsaken er at det forutsettes at toppklubber gjennom klubblisens skal ha kompetanse som sikrer gode trenings- og kamparenaer for unge spillere.

TFK TOPPGRUPPE, INFORMASJON TIL KLUBBENE:

Trøndelag Fotballkrets v/ Spillerutvikler tar i desember 2012 ut en gruppe på 5-10 spillere som får: oppfølging via spillerutvikler, spillerens trener via trenerutvikler og spillerens klubb via klubbutvikler. Prosjektet skal prøves ut i perioden desember 2012 – april 2013. Det blir en evaluering av det etter regionsamlingen i april 2013.

Hensikt og målsetning med prosjektet:

Fra NFF sin handlingsplan 2012-15: ”Krets har, i samarbeid med toppklubb og spillers klubb, ansvar for de beste 13 – 16 – åringene”. I dette mandatet legger vi inn føringer som baserer seg på verdier i norsk fotball:

1.       Det er i de gode miljøene de gode spillerne kommer.

2.       Det er i alles interesse at alle muligheter for en enkeltspiller i en klubb utnyttes før klubbskifte skjer(”Miljøtrappa”).

Spillere som tas ut til toppgruppe må ha ferdigheter, ressurser, målsetninger og holdninger i tråd med de ressursene som brukes. Dette er i tråd med Trøndelag Fotballkrets sin handlingsplan: ”Å legge til rette for at spillere i alderen 13-16 år med ferdigheter, ressurser, holdninger og målsetninger får et tilrettelagt trenings- og kamptilbud med tanke på fremtidig rekruttering til trøndersk og norsk toppfotball”.

Vi håper med dette at klubbene blir dyktigere til å legge til rette for tankegangen ”spilleren i sentrum”, at treneren får hjelp og veiledning i sin praksis og at spilleren får hjelp til helse, totalbelastning, utviklingsmål. På kort sikt håper vi dette gir spilleren fremgang i konkurransen om å spille på aldersbestemte landslag, på lengre sikt vil klubb og trener sitte igjen med økt kompetanse til nye kull.

 

Tarjei N. Smågesjø, spillerutvikler. Christer Basma, trenerutvikler. Tommy Bang-Larssen, klubbutvikler.

 

Tarjei N. Smågesjø

Spillerutvikler Trøndelag Fotballkrets

Landslagstrener J19
Treninger

Postet av Melhus IL - Fotball den 4. Des 2012


Tirsdager i Bankhallen kl.20:00
Torsdager på Blekegård KL. 19:00
Søndager i Bankhallen   Kl. 18:30

NB ingen trening tors 31.01 på Bleke pga skoleballReferat fra foreldremøte G97-98

Postet av Melhus IL - Fotball den 29. Nov 2012

onsdag 21. november ble det avholdt felles foreldremøte for G16 - 2013 (97-98)

Se referat som pdf Foreldremøte G15-16 2013

eller les saken.

Felles foreldremøte for G97 og G98 (G15-16 2013-sesongen).

(Referat i rødt)

Når: onsdag 21. november kl 19.

Sted: Gimse ungdomskole


Melhus Fotball stilte med Frode Wikan, leder ungdomsfotball

Tilstede: 19 foreldre totalt (4 fra 97, 15 fra G98)

Saksliste med referat:

1) Sportslig opplegg rundt G15-16 for 2013

- klubbens føringer for G15-16-trinnet (ved Frode W)

Frode W orienterte om ny modell for Sr/jr topp (Tiller/Melhus) og om "Melhus +" : 2 økter medklubbtrenere etter nyttår (avhengig av årsmøtevedtak desember).

Opplegg G15-16 i 2013 var han klar på hørte innenfor breddetilbudet i klubben, men selvsagt med differensiering og hospiteringstiltak som beskrevet i veiviseren og sportsplanen. Da innenfor klubbens rammer, som fremlagt på møte 29. oktober forledere fra årgangene.

- Antall spillere, lagspåmelding seriespill 2013 for G15-16(antall lag)

18 spillere pr idag (15-19)fra G98,ca 17 stk fra G97

Grunnlag for to 11-er-lag i seriespill, 1.lag og 2.lag.


2) Status rundt trenere 2013, treningstider mm

Det har vært og er dialog med kandidat til ny hovedtrener for årgangen, håper på avklaring om ikke for lenge(Frode W har også lagt ut oppdrag i ekstern trenerbank hos kretsen.)

Klubbtrenere Melhus (Frode W + Jon Kåre) disponible for ukestema-treninger.

Flere meldte seg å kunne bidra som assistenter: Jan Bjørge Vinsnesbakk (G-97),  Oddvar Berg (G-97, etter evne, er også med J19), Håvard Kusslid (G-98) og Tor Arne Bjørnbeth (G-98, er med i vintersesongen).


Treningstider fra oppstart i Desember:

Bankhallen åpner uke 49

Tirsdagønsket dagBankhallen- fordelingsmøte mandag uke 49.

Torsdager: Ute i Gruva kl 19-20.30.

Inne på Bleke ved dårlig vær: fotball 3mot3 og styrketrening

Søndag:morgen-økter i Melhushallen kan trolig videreføresMulig også med økt søndag formiddag på Øya.

Innspill fra spillermøte og ny trenergruppe blir sentralt i nytt treningsopplegg.


3) Status rundt oppmenn 2013, økonomiansvarlige, litt om statusøkonomi

Oppmenn og økonomiansvarlige etableres fra foreldregruppa etter oppstart. Atle Pedersen er med videre fra G98. Separate kontoer med egne økonomiansvarlige og deling på fellesutgift er naturlig.

Begge årganger har ok startkapital, saldoerkontoer pr 20.11:

G-98 : 30.160,95 og G-97 : 12.381,39


4) Aktiviteter framover, felles spillermøte, cuper og treninger

Cuper påmeldt:

G97: KM Futsal 1 des

G98: Flatås julecup (2 lag) 1 des

Lillehammer-cup 2 lag (16års) påmeldt

Cup'er etter felles oppstart (fra uke 49- 2012) skjer kun i samråd med /eller regi av ny trenergruppe for G16.

Sommercuper:

Danacup 98 og Norwaycup 97 er nevnt, planlegging etter oppstart / spillergruppe er etablert

Spillermøte tors 29.11 kl 19.30 i Gruva.


5) Annet?

Viktig å ha fokus på at de to årsklasseneskal fungere som ei gruppe, og at det må fokuseres på sosiale tiltak for å fremme dette.

Variert tilbud med feks basseng-økter og styrkeøkter er positivt opp mot dette.

(beklager forøvrig utseende på referat, publiseringsverktøyet takler dårlig andre nettlesere enn windows sin, dessverre)

Tidligere Melhus-spiller med suksess

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Nov 2012

(27.11.12) Tidligere Melhus-spiller Torgil Gjertsen ble hedret med utmerkelsen "Årets spiller i 3. divisjon" under den årlige Trønderfotball-festivalen som gikk av stabelen 17. november. Gjertsen spiller til daglig for Strindheim Toppfotball og har hatt en utmerket sesong. Vi gratulerer Torgil med utmerkelsen!Nytt tidspunkt for ekstraordinært årsmøte: tirsdag 18. desember kl. 18:00

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Nov 2012

Vi møtes i Bankhallen kl. 18, før vi fortsetter årsmøtet i Melhushallen.

Saksliste:

Historikk

Årsmøte 2010

Årsmøte 2012

 

Ny modell treningsavgift

Presentasjon ny modell

Ny modell administrering

Budsjett 2013

 

Status

Økonomi og anlegg

Sport

Orientering Melhus /Tiller

 

Vedrørende stemmeberettigelse på ekstraordinært årsmøte:
Alle som har betalt medlemsavgift for 2012 innen 18. desember er stemmeberettiget på det ekstraordinære årsmøtet. Eneste forutsetning er at medlemmet selv er aktivt eller har aktive barn i idrettslaget.  Det er ikke mulig å stemme på vegne av sine barn, medlemsskapet er personlig.
For mer informasjon, se MIL sine hovedsider på web: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=26891

 

Vel møtt!

 

Hilsen

Styret

 

Vedlegg:

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Signert_referat_årsmøte2010.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Signert_referat_årsmøte_2011.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsberetning_2010.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsberetning_2011.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsmøte_Melhus_fotball_140312_v4.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Gruva_alternativer_finansiering_anlegg_.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Utkast_revidert_modell_treningsavgift_til_diskusjon.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Aktivitetsplan_for_sport.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/2011_Instrukser_sport_ny.pdf
FORELDREMØTE 3/12 - REFERAT

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Nov 2012

Les referatet her ...

Kort oppsummering av sesongen 2012:

- Vi har hatt 3 7'er lag. 2 i Gauldalsserien, 1 i Byserien.
- For hver uke har spillerne vært fordelt på lagene etter antatt styrke på motstanderen, dette for å oppnå jevne kamper. Guttene er fordelt med glidene overganger mellom nivåene og mtp variasjon i medspillere og motstandere. Ingen faste lag og ingen spillere som spiller fast på et nivå.

- Vi har deltatt på 3 cuper. Krokuscup, Bergstadcup og Buvikcup. På cupene er guttene forsøkt inndelt i jevne lag.

- Det legges vekt på holdninger blant guttene. Banneforbud er et eksempel på dette. Fint om trenerne informeres om relevante forhold slik at vi har muligheter for å håndtere eventuelle konflikter i fht fotballen.

Vinteren 2012/2013:

- Vi har booket Øyahallen gjennom vinteren. Dette koster 400 kr/time.

- Banen i Gruva brøytes ikke denne vinteren, så søndagstreningene vil utgå når snøen legger seg. Vi skal prøve å holde tidspunktet gjennom vinteren med alternative økter (spinning, joggetur ol.). Her er vi avhengige av at foreldre bidrar.

- Vi har meldt interesse for treningstid i den nye Bankhallen. Dette vurderes når vi ser hvilket tilbud vi får.

Sesongen 2013:

- Forutsatt vi blir omtrent like mange spillere så tenker vi 3 stk 7'er lag, fordelt etter samme modell som inneværende år.

- En cup før sesongen, en overnattingscup i sommerpausen og en etter sesongen.

- Cupkomite: Hilde, Mari og Atle

- Foreldrefestkomite: Siri, May S og Frode

- Sosialkomite: Helge, Svein Erik og May J

- Ny hovedlagleder blir Erik Skjærvold

- Utstyr: vi trenger nye drakter og baller for sesongen 2013.

Referent: Totti
Justering på tidspunkt for vintertreningene

Postet av Melhus IL - Fotball den 23. Nov 2012

(23.11.2012)  Vi forskyver vintertreningene en halvtime, slik at de går kl 1800--1900.  Dette gjelder f.o.m. onsdag 28. november og ut vinteren.BUVIKCUP 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Nov 2012

Her kommer div info til Buvikcup

Alle møter kl 1300 på søndag!

Klasse G13 - Gutter 13
G13 - Pulje 1
Buvik
Orkla
Skaun 1
Strindheim 2 G99
139 Skaun 1 - Buvik 2 - 5 B
140 Strindheim 2 G99 - Orkla 6 - 5 H
141 Skaun 1 - Strindheim 2 G99 1 - 4 B
142 Buvik - Orkla 6 - 0 H
143 Skaun 1 - Orkla 3 - 1 H
144 Buvik - Strindheim 2 G99 3 - 3 U
G13 - Pulje 2
hommelvik
Melhus 1
Orkanger G-13
Skaun 2
145 Skaun 2 - Orkanger G-13 0 - 6 B
146 Melhus 1 - hommelvik 3 - 1 H
147 Skaun 2 - Melhus 1 2 - 5 B
148 Orkanger G-13 - hommelvik 4 - 2 H
149 Skaun 2 - hommelvik 1 - 3 B
150 Orkanger G-13 - Melhus 1 6 - 2 H
G13 - Pulje 3
Hommelvik 2
Melhus 2
Skaun 3
Strindheim 1 G99
151 Skaun 3 - Strindheim 1 G99 2 - 10 B
152 Melhus 2 - Hommelvik 2 3 - 3 U
153 Skaun 3 - Melhus 2 3 - 4 B
154 Strindheim 1 G99 - Hommelvik 2 6 - 1 H
155 Skaun 3 - Hommelvik 2 5 - 1 H
156 Strindheim 1 G99 - Melhus 2 6 - 0 H
Sluttspill
255 Kvartfinale 1 Buvik - Melhus 2 25.11 - 13:40 Skaunhallen
256 Kvartfinale 2 Orkanger G-13 - hommelvik 25.11 - 14:00 Skaunhallen
257 Kvartfinale 3 Strindheim 1 G99 - Skaun 1 25.11 - 14:20 Skaunhallen
258 Kvartfinale 4 Strindheim 2 G99 - Melhus 1 25.11 - 14:40 Skaunhallen
253 Semifinale 1 Vinner kamp 255 - Vinner kamp 256 25.11 - 15:40 Skaunhallen
254 Semifinale 2 Vinner kamp 257 - Vinner kamp 258 25.11 - 16:00 Skaunhallen
252 Bronsefinale Taper kamp 253 - Taper kamp 254 25.11 - 18:40 Skaunhallen
251 Finale Vinner kamp 253 - Vinner kamp 254 25.11 - 19:00 Skaunhallen

G13 - Pulje 2
hommelvik
Melhus 1
Orkanger G-13
Skaun 2
145 Skaun 2 - Orkanger G-13 24.11 - kl. 15:49 Skaunhallen
146 Melhus 1 - hommelvik 24.11 - kl. 16:09 Skaunhallen
147 Skaun 2 - Melhus 1 24.11 - kl. 17:09 Skaunhallen
148 Orkanger G-13 - hommelvik 24.11 - kl. 17:29 Skaunhallen
149 Skaun 2 - hommelvik 24.11 - kl. 18:29 Skaunhallen
150 Orkanger G-13 - Melhus 1 24.11 - kl. 18:49 Skaunhallen
G13 - Pulje 3
Hommelvik 2
Melhus 2
Skaun 3
Strindheim 1 G99
151 Skaun 3 - Strindheim 1 G99 24.11 - kl. 15:09 Skaunhallen
152 Melhus 2 - Hommelvik 2 24.11 - kl. 15:29 Skaunhallen
153 Skaun 3 - Melhus 2 24.11 - kl. 16:29 Skaunhallen
154 Strindheim 1 G99 - Hommelvik 2 24.11 - kl. 16:49 Skaunhallen
155 Skaun 3 - Hommelvik 2 24.11 - kl. 17:49 Skaunhallen
156 Strindheim 1 G99 - Melhus 2 24.11 - kl. 18:09 Skaunhallen

 

MELHUS  1

MELHUS 2

Keeper Sander

Keeper Simen S

Henrik

Jonatan

Magnus

Malvin

Farhad

Jørgen

Robin

Mathias V

Gard

Atle

Mathias L

Maria

Hans H

Fuang

Lars

Simen UBAlle skal spille i helga! Vi skal spille tre kamper lørdag a 18 min. det er krevende fysisk, så stoppeklokka vil ikke bli brukt mhht spilletid, her spiller man det man orker, kanskje blir noen spillere spart i noen kamper, men spiller mer i andre.
Ekstraordinært årsmøte avlyst pga. dødsfall

Postet av Melhus IL - Fotball den 19. Nov 2012

Vi fikk i dag den triste nyheten om at var kjære fotballvenn Trond Bjørgvik har gått bort.
 
Trond har vært en bauta i arbeidet for fotballen i Melhus.
 
Selv om han de siste årene hadde sitt arbeidssted i Oslo var han ofte å se i Gruva og sist på inspeksjon i den nye hallen noen timer før han gikk bort.
 
Han var sentral i arbeidet med å etablere en modell for framtidig satsing på elitefotball i klubben i samarbeid med Tiller.
 
Når en person som er så sterkt tilknyttet fotballmiljøet har gått bort synes styret at det blir helt unaturlig å avholde ekstraordinært årsmøte som planlagt.
 
Vi ønsker i stedet at alle som ønsker det møtes i Gruva til samme tidspunkt for å minnes Trond.

Ny dato for årsmøtet blir publisert på web en av de nærmeste dagene.


Hilsen
Styret i Melhus Fotball
Fotballtrening

Postet av Melhus IL - Fotball den 19. Nov 2012

Det vil bli en pause fra fotballtreninger ut dette året. Informasjon om oppstart over nyttår vil bli publisert på hjemmesiden.

Mvh

Stig R, Morten og Stig M
Agenda ekstraordinært årsmøte Melhus Fotball 20/11 2012 kl 1800

Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Nov 2012

Her er sakslisten for ekstraordinært årsmøte:

 

Historikk

Årsmøte 2010

Årsmøte 2012

 

Ny modell treningsavgift

Presentasjon ny modell

Ny modell administrering

Budsjett 2013

 

Status

Økonomi og anlegg

Sport

Orientering Melhus /Tiller

 

 

 

Styret

 

 

Vedlegg:

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Signert_referat_årsmøte2010.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Signert_referat_årsmøte_2011.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsberetning_2010.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsberetning_2011.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Årsmøte_Melhus_fotball_140312_v4.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Gruva_alternativer_finansiering_anlegg_.pdf

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Utkast_revidert_modell_treningsavgift_til_diskusjon.pdf
Informasjonsmøte om dommergjerningen

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Nov 2012

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være dommer?

Hvis du vil vite mer om hva dommergjerningen dreier seg om, hva du kan forvente å lære på et dommerkurs og hva som forventes av deg som dommer, da bør du få med deg dette informasjonsmøtet i klubbhuset.

Møtet holdes i Gruva mandag 19. november klokken 18:00. Ingen påmelding.

De som vil gå dommerkurs får muligheten til det tirsdag 4. desember, med påmeldingsfrist 29. november. Dommerkurs er åpent for alle født i 1997 eller tidligere, ingen øvre aldersgrense. Infomøtet har ingen aldersgrense.

Hilsen Kristian Aune, dommeransvarlig
Buvikcup OPPDATERT

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Nov 2012

Oppdatert med spillerinndeling og kampoppsett ...

Melhus 1

Kamper kl: 10:32, 11:40, 12:31

Spillere: Simon, Martin, Mats, Even, Mia, Edvard, Filip, Adrian, Simen M

 

Melhus 2

Kamper kl: 11:06, 12:14, 13:05

Spillere: Håvard, Kristian SD, Kevin, Bjarte, Olve, Eirik, Joakim, Philip, Ulrik

Semifinaler ca kl 15:00 for første og andreplass i pulja. Heia Melhus :-)

NB: Egenandel på 150,- må betales til konto 4230.53.99420 for at påmeldingen skal være gyldig.
Treningsinfo vinter 2012/13

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Nov 2012

DENNE OPPDATERES FORTLØPENDEVi har vært heldige og fått den treningstiden vi ønsket i Bankhallen (Nyhallen)
Torsdager fra kl 17.00-18.30
Første trening her blir torsdag 6. desember

 

I Tillegg trener vi som før på Øya

Hver tirsdag fra og med 20.11 og ut februar 2013

Kl 16.00-17.30

Vi er avhengige av at en del foreldre kan stille opp på kjøring for å få gjennomført treningene på Øya.

                          

 

 
Treninger i c-bygget.

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Nov 2012

Hei. vi starter opp med treninger i c-bygget hver søndag kl 15.25- 17.00. Oppstart 11 november.

MØT OPP GUTTER !

Ole Anton.
Avslutning sesong 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 5. Nov 2012

Søndag 11. nov. på Lerkendal.

Avreise: Skysstasjonen kl. 14.30

Program:

kl. 15.00 Mat og drikke (sammen med gutter 99) og hygge.

kl. 18.00 Fotballkamp RBK - Fredrikstad

 

Ta med:

- Godt med klær

- Sitteunderlag

- Litt penger

 

Gi beskjed til Bjørn Olsen hvis du ikke kan delta.

 

sportslig hilsen

ledere & trenere
Trening tirsdag 6.nov

Postet av Melhus IL - Fotball den 5. Nov 2012

Nå er det mildvær og greie forhold. Vi trener i gruva tirsdag 6.11 kl 1800.

Tar også med følgende innspill fra Trener Håkon Thon:

 


Ang treninger og tiden som kommer

Jeg forslår spillermøte i gruva 14 nov, og foreldremøte 15 nov etter trening. Jeg kan ta treninga da. Pliktig oppmøte på spillermøte sendes ut i god tid.

Jeg kan ikke delta på noe i uka som kommer da jeg reiser til spania 3 - 12 nov.

Ellers skal jeg kalle sammen trenerne og legge fram et forslag til treningsplan før jul.
Dette avhenger også av om jeg fortsetter i jobben jeg har eller skiofter til en annen jobb , der turnus er ganske anderledes og vil gi meg bedre mulighet til å delta.

Saker for spillermøte
Vintersesongen
Treninger neste år
Valg av kaptein - kontakt mot trener lagledelse
Sesongen 2013

3 trinns modell fra klubben


Til spillermøte lager vi et skjema som ser ca slik ut:

Hvor ofte vil du trene til neste år.

Hvem ser du for deg kan være kaptein på laget. Han må kunne lede laget under kamp, på en positiv måte. Være bindeledd mellom laget og lagledelse.

Hvor seriøst skal laget satse i sesongen 2013.

Hvorfor spiller du fortball.

Hva er gøy med fotball

Hva savner du i dag i forhold til laget

Hva synes du er bra i dag med laget

Hva kan laget gjøre anderledes

Hva kvalifiserer til å få spille kamp på Melhus G99 og skal trenere ta hensyn til dette ved laguttak.

Skal trenere gi personlige tilbakemeldinger til deg om hva du skal jobbe med. Og hvordan bør dette skje, på treningsfeltet eller i enesamtaler?


og ev andre gode ideer

Mvh
Håkon Thon
Fotballtrening uke 45

Postet av Melhus IL - Fotball den 4. Nov 2012

Det er fotballtrening i Gruva torsdag 8. november kl 17.45 til 19 så fremt det ikke kommer snø.Melhus Fotball inviterer til Ekstraordinært årsmøte 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 2. Nov 2012

Melhus Fotball inviterer til Ekstraordinært årsmøte 2012

tirsdag 20. november kl. 18:00

 

 

 

Sted: Gruva, Klubbhuset, 2. etasje.

Hovedsak: Revidert modell for treningsavgift

Forslag til saker må være sendt til styret@melhusfotball.no innen 9.november.

Saksliste finnes på våre nettsider f.o.m. 14. november (www.melhusfotball.no).

Vel møtt!

Styret

 

 

 
Avlysning.

Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Okt 2012

Treningskampen mot jenter 01 er avlyst. Det er for mye snø på banen.

Ole Anton.
Vintertreningene starter 7. november

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Okt 2012

(29.10.2012)  Vinteren er kommet, og vi trekker innomhus.  I år som i fjor trener vi på Bleke Gård, og tidspunktet er onsdager kl 1730--1830.

Vintertreningene kommer i tillegg til de ordinære treningene i sesongen (som altså nå avsluttes) og er et frivillig tilbud. Prisen vil avhenge av hvor mange som melder seg på, men ventes å ligge omkring 200--300 kr pr spiller. 

Vi regner med å holde på med vintertreninger ut mars.

Påmelding skjer til hovedlagleder Nils Rune Bodsberg (nils.rune@bodsberg.no).

Nytt av året på Bleke Gård er en "VIP-losje" der foreldrene kan drikke kaffe og beskue sine håpefulle.

Velkommen til første trening onsdag 7. november!
Søndagstreningene

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Okt 2012

Så lenge det er snøfritt i Gruva (som nå!) så fortsetter treningene på søndagene.

Husk innetreningene på mandag :-)
Heder til Melhus Tine Fotballskole

Postet av Melhus IL - Fotball den 26. Okt 2012

Trøndelag Fotballkrets har kåret Melhus Tine Fotballskole til årets fotballskole i 2012!

Skolen er landsomfattende. Det ble gjennomført 445 skoler i Norge med 68140 deltakere. I Trøndelag ble det gjennomført 52 skoler med mellom 7000 – 8000 deltakere

 

 Se kretsens begrunnelse for kåringen her

 

 
Avlyst trening!

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Okt 2012

Treningen på torsdag 1.11 er avlyst pga. snøforholdene i Gruva.

Fortsetter mildværet blir det mest sannsynlig trening neste uke.

 
Treningskamp

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Okt 2012

Hei. vi skal spille treningskamp mot jenter 01. Torsdag 1 november kl 19. Alle som vil være med må møte opp ca kl 18.30.

Ole Anton.
Trening i uke 43

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Okt 2012

Det blir ikke trening i uke 43. Alle som har lyst kan være med som markører man og ons. Kl 19.45- 20.45. Møt opp.                                                                        Ole Anton.Høsttreninger og spillermøte

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Okt 2012

Høsttrening:

Trening hver mandag kl. 19.00 sammen med J 00. Dette er et tilbud til de som ønsker. Frivillig oppmøte.

Oppstart mandag 22.10. Vi trener til snøen kommer.

Spillermøte:

Alle spillere innkalles til møte i klubbhuset mandag 29. okt. kl. 18.00 - 19.00.

Saker: Evaluering av årets sesong, div. info,

Trenere/lagledere
Endring i treningsopplegget uke 42 og 43

Postet av Melhus IL - Fotball den 18. Okt 2012

(18.10.2012)  I ukene 42 og 43 (dvs 15.--28. oktober) erstattes de vanlige G2003-treningene med praksisøkter ifm trenerkurs i Gruva.  Praksisøktene er på mandager og onsdager kl 1830--1930.Treninger i uke 42

Postet av Melhus IL - Fotball den 14. Okt 2012

Det blir ikke vanlige treninger i uke 42 (15- 21 okt ) vi skal være markører, dette er Johan Dahl som har ansvaret for. Det blir Mandag og Onsdag mellom kl 19.45- 20.45. MØT OPP GUTTER.

Ole AntonForeldremøte!

Postet av Melhus IL - Fotball den 14. Okt 2012

Foreldremøte avholdes den 24.10 kl.19.00 i 2 etg. i Gruva. Møt opp!NYE TRENINGSTIDER!

Postet av Melhus IL - Fotball den 14. Okt 2012

Nye treningstider blir fra nå av tirsdag og torsdag fra kl.18.00-19.30!

Søndagstreningen går ut!
Dommere sesongen 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Okt 2012

Aune Kristian             45618735    aune85@hotmail.com

Aune Snorre              91568833    snorre.aune@gmail.com

Rønning Andreas         97156667    humbug_98@hotmail.com

Nordeng Kristian         90857627    knordeng@hotmail.com

Nordeng Roy Tore       48029129    nord-eng@online.no

Pedersen Roy Gunnar   41219500    roy-ped@hotmail.com Ny dommeransvarlig

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Okt 2012

Kristian Aune tiltrer som dommeransvarlig i klubben. Kristian har takket ja til å ta på seg jobben med å være dommeransvarlig i Melhus. Jobben hans går ut på å skape et godt miljø blant dommerne som tilhører Melhus samt å drive med rekruttering av nye dommere. Ønsker du å bli dommer eller kjenner du noen som har lyst, nøl ikke med å ta kontakt. 
Høstferien

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Okt 2012

Det er ikke fotballtrening i høstferien.Referat fra foreldremøte 27. september

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Okt 2012

(08.10.2012)  11 av 25 spillere var representert på foreldremøtet.  Her er en oppsummering:

 

1. Tilbakeblikk på sesongen 2012

 • Treninger: 
  • Ok med to treninger i uka
  • Vanskelig for en del foreldre å rekke treninger før kl 1730
 • Kamper: 
  • Kamper kl 1650 i Gruva var vanskelige å rekke -- ikke minst for gjestende lag
  • Uheldig med lokale justeringer av kamptidspunkter i Melhus etter at sentralt oppsett var sendt ut til klubbene
  • Det er en kompleks oppgave å sette opp seriekampene.  Istedenfor å rullere oppgaven mellom klubbene, burde kanskje noen personer hatt denne jobben fast?
  • Ønskelig med liste over "junior-dommere" i klubben og faste rutiner for dommeroppgjør
 • Cuper:
  • Passe med tre cuper i sommersesongen
  • Veldig bra påmelding på cupene
 • Laginndeling:
  • Konseptet med "mange små lag" fungerte veldig godt.  Alle spillerne fikk mye spilletid.  Veldig bra kampoppmøte.  Noen få ganger lånte vi internt (dvs mellom lagene).  Én gang lånte vi spillere fra 2004.  

2.  Økonomi

Saldo pr 7. september er ca kr 12 400.  Følgende er ikke tatt med ennå: 

 • Inntekter fra årets festivallotteri (ca kr 6 000)
 • Inntekter fra dugnad under årets Melhus-cup (ca kr 4 000)
 • Manglende innbetalinger ifm cup (ca kr 500)
 • Utgifter til dommere (ca kr 1 000)

Honnør til Monica og Siri som dro i gang kiosksalget under Tine fotballskole!

3.  Foreldreinnsats

I G2003 ble alle loddbøkene i festivallotteriet solgt ut og levert inn til rett tid.  Veldig bra!

Laget stilte ikke med vakter under SommerSpræll.  Derimot stilte vi opp under Melhus-cupen -- takk for god innsats!

4.  Opplegg for vinteren

Vi legger opp til vintertreninger i år etter samme mal som i fjor (dvs "frivillig", én gang i uka, innendørs).  Vi har foreløpig bestilt tid på Bleke Gård på onsdager.  Kommer tilbake med mer info om dette.  Inntil videre fortsetter vi treningene i Gruva på tirsdager og torsdager.

Vi satser på å delta på to cuper i vinter.

5.  Sosialt

Vi legger opp til sesongavslutning med kinotur i byen i løpet av oktober.

6.  Verv

Vervet som økonomiansvarlig for G2003 er ledig etter sesongen.  Vi kan tilby spennende og lærerike oppgaver, samt fleksitid.  Interesserte bes kontakte hovedlagleder (Nils Rune).

Ellers er det flere ledige verv i Melhus Fotball som det er ønskelig å få fylt: Fair play, dommeransvarlig, web, kommunikasjon og arrangement.

7. Evt

Vi tar lagbilde på treninga tirsdag 2. oktober. 

 

 
TRENINGSKAMP MOT BUVIK

Postet av Melhus IL - Fotball den 4. Okt 2012

Buvik har invitert oss til og spille 11 treningskamp søndag 14.10 kl.17.30 i Buvika. Det blir også servering av mat etter kampen til spillere og foreldre.Treninger utover høsten

Postet av Melhus IL - Fotball den 3. Okt 2012

(03.10.2012)  Vi fortsetter med de faste treningene i Gruva utover høsten en stund, selv om serien avsluttes. 

NB!  Ingen treninger i høstferien (dvs 9. og 11. oktober).

Vi legger opp til vintertreninger også i år, etter samme mal som i fjor (dvs frivillig, én gang i uka, innendørs).

 
Høsttreninger (oppdatert)

Postet av Melhus IL - Fotball den 1. Okt 2012

Mandager blir det treninger i Øya-hallen kl 17-18.

Søndagene 1800-1930 - beholdes gjennom hele vinteren. Fotball i Gruva når det er bart. Alternativ trening når snøen setter inn for fullt.
Kamp 01.10.12

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Sep 2012

Hei!

Vår siste kamp i høst er flyttet frem fra torsdag 04.10. til mandag 01.10.

Vi spiller borte mot Flå og kampen starter kl. 18.00.

Vi møtes v/skysstasjonen på Melhus kl.16.50 og kjører sammen til Ler.

Ikke glem drakt/leggiser/drikke og ståpåhumør :-) LYKKE TIL!!!:)

Per Kåre
Flytting av kamp!

Postet av Melhus IL - Fotball den 26. Sep 2012

Siste kamp mot Flatås 4, Lørdag 6.10 er flyttet til Torsdag 4.10 kl.17.30 på Flatås!

 
Avlyst trening 25.09.12

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Sep 2012

Hei!

Treningen for J02 er avlyst i kveld tir. 25.09.

Per Kåre
Uka som kommer

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Sep 2012

Vi trener i dag kl 1700 som vanlig. Og i morgen kl 1745 til 1900.Trener Håkon

 

Kamp mot Gimse 1 på torsdag kl 1650. Oppmøte så fort som muløig etter kl 1600 :-) Husk å spis sundt før kampe :-) Ha med drikke.
Foreldremøte torsdag 27. september

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Sep 2012

(21.09.2012)  Det kalles herved inn til foreldremøte for G2003 torsdag 27. september i Gruva. Møtet starter kl 1800, altså et kvarter senere enn treninga. 

Møtet finner sted i 1. etasje i klubbhuset i Gruva.

Sakliste:

 1. Tilbakeblikk på sesongen 2012
  • Treninger
  • Kamper
  • Cuper
  • Laginndeling
 2. Økonomi
  • Status for laget:  Regnskap så langt + prognose ut året
  • Forslag til ny modell for treningsavgift
 3. Foreldreinnsats
  • Loddsalg
  • Dugnad
 4. Opplegg for vinteren
  • Treninger
  • Cuper
 5. Sosialt
  • Sesongavslutning
  • Annet?
 6. Verv
  • I laget
  • I klubben
 7. Evt

Møtet (og treninga) avsluttes kl 1900.

Vel møtt!
Bortekamp 20.09.12

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Sep 2012

Vi spiller borte mot Hovin i kveld. Kampen starter kl. 18.00.

Vi møtes ved skysstasjonen på Melhus 16.50 og kjører sammen til Hovin.

Husk drakt og leggiser :-). LYKKE TIL!

Per Kåre
Referat; Foreldremøte Fotball Gutter 2004 Melhus 19.09.2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Sep 2012

Referat; Foreldremøte Fotball Gutter 2004 Melhus 19.09.2012

Det ble avholdt foreldremøtet onsdag 19.september kl.1930.

Vi kalte inn via mail og informasjon på hjemmesiden til foreldremøte i Gruva 19.09.12 kl.1930;

- 9 foreldre møtte, i tillegg til de tre trenerne Sjon, Rune og Klas.Oppsummering sesongen 2012:

Vi startet sesongen med 28 spillere. 2 har falt fra, og vi har pdd. 26 spillere på vår liste.

Disse håper vi å beholde videre.Vi trenere er veldig godt fornøyd med treningsoppmøte iløpet av sesongen. Vi har et stabilt oppmøte på trening med i overkant av ca. 20 spillere på hver trening.

Det er meget bra!Treningsopplegg: Vi kan dele våre mål i to:

1. Utvikle basisferdighetene til den enkelte spiller.

a. Mottak og pasning

b. Føring med ball

c. ”kjæling med ball” i ulike former. (tå, rulle, vend osv….)

d. Skudd

e. Opprettholde fart med ball2. Lære forståelse for fotball som lagspill.

a. Fotballregler

b. Posisjoner på banen, Hvorfor det er viktig å holde dem…

c. Bevegelser på banen

d. Samspill

Kampopplegg: Alle skal spille like mye, og alle skal prøve ulike roller på banen.

…..Men det viktigste: Vi skal ha det gøy på trening og kamp!!!!Vi fortsetter treningene til vanlig tid 1745 frem til torsdag 4. oktober.

Iløpet av september/oktober, ønsker vi å arrangere en ”happening” sammen med Kattem i Gruva.

Her vil det spilles kamper Melhus mot Kattem. Der vi avslutter økta med f.eks pølse i brød…nam nam.Avslutning på Lerkendal:Egen mail vil bli sendt ut på nytt. Påmelding- og innbetalingsfrist 21. sept!!

Trenere/Lagledere:Sjon, Rune og Klas fortsetter som trenere.Vi utfordret de fremmøtte på verv neste sesong:Odd Inge Olsen bli med som trener neste sesong.Øyvind Haugen blir lagleder.

Rune Storhaug blir lagleder.Sven Tore Havik stiller seg til disposisjon som lagleder om ingen andre kupper plassen hans….Kommunikasjon:Her har det glippet et par ganger. Trenerteamet beklager dette, og skal gjøre alt for at dette ikke skal skje igjen.

Her vil det være en jobb for de nye laglederne.Vi oppfordrer alle; Er dere usikker på noe: Ta kontakt, vi biter ikke!!Økonomi:Vi har ca. 44 600 på bok. Det er noe over snitt om vi sammenligner oss med andre lag i samme årsklasseJ

Pengene har kommet inn via vasking og egenandeler. Dugnadspenger fra cupen vil også komme etter hvert.

Pengene har blitt brukt til: betaling av cup, innetrening på Bleke, samt noe nødvendig utstyr.Melhuscup genererte et overskudd på ca. 130000. Halvparten går til Melhus Fotball, mens resten blir fordelt på lagenes dugnadstimer.Oppfordrere ALLE til å bli flinkere til å betale egenandeler for cuper og lignende!

Her er det utestående en del penger!Det ble foreslått å betale inn 200.- på våren, og 200.- på høsten for å dekke cuper og lignende.

Dette gjør det enklere å holde oversikten for den enkelte forelder og for lagledere.Dugnad:Vi opprettholder vaskingen frem til påske.

Ny vaskeliste sendes ut, samt at ei blir hengt opp i selve brakka.

Bytt internt om det ikke passer for noen.Det er meget viktig at vaskingen følges opp, dette tilbudet har vi ikke råd til å miste!!!Det er notert 2 avvik. Vi har ikke flere sjanser!

Det er bestemt at vasking skal skje onsdag og fredag!

Forventinger sesongen 2013:Såfremt vi har samme spillerstall neste sesong, ønsker vi fortsatt tre jevne faste lag i seriespillet.

Disse blir ikke de samme som i år.

Rullering på lagene i cuper.Plan:

- Vi trener som sagt til 4. oktober. Etter dette tar vi en pause frem til vi får timer i ny hall (vet ikke når ennå).

- Vi deltar på Flatåsen Julecup i år som i fjor. 14-16 desember. Mail vil bli sendt ut for påmelding.

- Vi starter opp treninger i februar.

- Vi deltar på Kvikk-cup i år som i fjor. Vet ikke dato ennå.

- Starter utetrening når forholdene tillater det.

Vi understreker at vinterens fotballtreninger er høyst frivillige.

Om man ikke deltar på vintertreninger, vil man ikke bli tilsidesatt når ”den virkelige sesongstarten” begynner.

Prioriter ski, håndball trekkspill og bass!Eventuelt:Det ble diskutert seriespill 2013. Vi observerer at alle tre lag vinner alle sine seriekamper med god margin.

I utgangspunktet skal vi være med i Gauldalsserien neste år også.

By-cuper kan brukes for å få brynet seg på hardere motstand.

”Hospitering” til 2003 er aktuelt.

Her har ”trener-teamet” noe å diskutere frem til sesongstart.

Er noe uklart, ikke nøl med å ta kontakt!!

MvhRune, Sjon og Klas.
Fotballtrening

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Sep 2012

Fra og med uke 39 blir det fotballtrening hver torsdag kl 17.45 - 19.HJEMMEKAMP 13 - 09 MOT TRØNER-LYN

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Sep 2012

Håkon har fått fri på jobb så jeg kommer :-)

Oppmøte så raskt som mulig etter kl 1600 slik at vi får forberedt oss til kampen mot Trønderlyn, viktig at dere møter mette og med klær og sko på slik at vi kan begynne så fort som mulig.

HUSK !  VI SKA VÆR TØFFEST!
Utsatt kamp!

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Sep 2012

Torsdagens kamp mot Rennebu er utsatt!

NB! Ny dato er satt til Torsdag 27.09 kl.18.00.

Oppmøte kl.16.30 på Skyss stasjonen!
Seriekamp 11.09.12Gutter 2004 lag 3

Postet av Melhus IL - Fotball den 8. Sep 2012

Hallo

Kamp borte mot Gimse tirsdag 11.09.12 klokka 17.30

Oppmøte oppe på Brekkåsen 17.00

Sjon
Melhus Tine Fotballskole 2012 er nå over

Postet av Melhus IL - Fotball den 8. Sep 2012

Melhus Tine Fotballskole 2012 er nå over. Det faglige innholdet finner dere under. Det er tre øvingsbanker, 6-8 år, 9-10 år og 11-12 år. Disse øvelsene og øktene kan helt sikkert brukes på en vanlig lagstrening.

Sport ønsker samtidig å takke alle instruktører for en fantastisk god jobb!

 

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Melhus_Tine_Fotballskole_2012_faglig_innhold_6-8_år.pdf

 

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Melhus_Tine_Fotballskole_2012_faglig_innhold_9-10_år.pdf

 

http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/Melhus_Tine_Fotballskole_2012_faglig_innhold_11-12_år.pdf
Førstehjelpskurs 18. september

Postet av Melhus IL - Fotball den 8. Sep 2012

Alle trenere og lagledere for aldersbestemte lag inviteres til førstehjelpskurs i september.

Som en følge av at klubben har fått hjertestarter fra Mikko-fondet, får alle trenere og lagledere for aldersbestemte lag tilbud om førstehjelpskurs inklusive øvelse i bruk av hjertestarteren. Tiltaket er en del av klubbens HMS-tiltak. Støtteapparatet til junior/senior deltok på et tilsvarende kurs i vinter, og vi fikk utelukkende positive tilbakemeldinger fra kurset. Det er viktig at trenere og lagledere innehar kompetanse på førstehjelp, og vi er glade for å kunne tilby førstehjelpskurs i regi av klubben.

Kursinnhold:
- Varslingsrutiner
- Opptreden, personlig og generelt
- Hjertestarteren - teknisk og funksjonelt
- Blødninger
- Brannskader
- Bruddskader
- Kramper, epilepsi, sukkersyke
- Hjerteproblematikk
- Fremmedlegeme i luftveiene
- Praktisk trening HLR med hjertestarter

Tidspunkt: tirsdag 18. september kl. 18-21
Sted: 2.etg., Gruva.

Vi har begrenset med plasser, men vi garanterer minimum 1 deltaker fra hvert lag.

Påmelding sendes til hms@melhusfotball.no senest 14. september.

Vel møtt!

Hilsen
Cecilie Flottorp
HMS-ansvarlig
Melhus fotball

 Klikk her for lenke til invitasjonen i PDF
Fotballavslutning 20 september

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Sep 2012

Fotballavslutning for jentene torsdag 20 september i klubbhuset kl 17 - 18.45. Det blir servert pizza og saft. Pris per spiller er 65 kroner som betales på trening torsdag 13 september til Mona Trotland (Gimse) eller Anne Solveig Johnsen (Høyeggen)Fotballavsluttning 28.09.2012 på Lerkendal

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Sep 2012

Hallo folkens ((:

Sett av fredag 28.09.2012 til fotballavsluttning på Lerkendal !!!

Vi møter opp på Lerkendal klokka 17.00, spiser tacobuffe og drikker brus.

Klokka 19.00 ser vi kampen mellom RBK-Haugesund

kampslutt ca 20.45 + tilleggstid sikkert.

Alle spillere får dette dekket fra lagskassen. Foreldrene må betale en egenandel på kr. 230,- for mat/drikke og kamp billett.

Håper ALLE har anledning til å delta på denne avsluttningen.

Meld tilbake til Sjon på mail for å bekrefte din deltagelse innen fredag 21.09.2012.

De som ikke melder seg på innen fristen kan jeg ikke garantere at får billett, så hold fristen her folkens. Samme frist for innbetaling av egenandel.

kontonummeret er 4230.5588495

Med hilsen Laglederne.
Foreldremøte onsdag 19.09.2012 klokka 19.30-21.00 i Gruva

Postet av Melhus IL - Fotball den 6. Sep 2012

Hallo

Vi holder foreldremøte i Gruva onsdag 19.09.2012 klokka 19.30-21.00

Rune, Klas og Sjon

 
Kamper i høst

Postet av Melhus IL - Fotball den 5. Sep 2012

Vi spiller borte mot Gimse 2 torsdag 6. sept.

Vi møtes på skysstasjonen på Melhus kl.17.45 og kjører sammen.

Husk leggiser og drakt.:-)

Per Kåre

 

6.Sept.

Kl. 18.30 Gimse 2 - Melhus

13.Sept.

Kl. 16.50 Melhus - Trønder – Lyn

20.Sept.

Kl. 18.00 Hovin - Melhus

27.Sept.

Kl. 16.50 Melhus - Gimse 1

4.Okt.

Kl. 18.00 Flå - Melhus
TRENING TIRSDAG 5 EPTEMBER KL 1745

Postet av Melhus IL - Fotball den 3. Sep 2012

Trening med Ole Sigurd i morra kl 1745, still opp ferdig te å træn med sko og "læggisa" på!!

Fokus på passninger og bevegelse!
Flytting av kamp for Melhus 2

Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Aug 2012

Kampen mot Gimse på Brekkåsen den 11. september er flyttet til kl.18.00.Hjemmekamp 30.08.

Postet av Melhus IL - Fotball den 29. Aug 2012

Hei!

Vi har hjemmekamp mot Buvik i Gruva førstkommende torsdag. Kampen starter kl. 16.50 så møt opp en halvtime før.

Husk drakt og leggiser. Per Kåre
Kampoppsett Bendit cup Flå lørdag 1. september

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Aug 2012

Pulje 2: Ariana, Merethe, Tiril, Eirin, Maren, Sandra F, Ingrid L, Oda og  Marie

Støren 2 – Melhus 1

10.15

Bane 2

Kattem 2 – Melhus 1

11.36

Bane 2

Melhus 1 – Tr.lyn 2

13.15

Bane 1

Pulje 3: Mia M, Ildri, Ingrid T, Hanna, Sandra S, Kristine, Anne og Ella

Melhus 2 – Budal

08.54

Bane 4

Melhus 2 – Singsås

10.15

Bane 4

Melhus 2 – Leik

11.36

Bane 4Alle kampene spilles på ny kunstgressbane på Flå stadion (ved Flå skole) Oppmøte en halv time før kampstartForsikring

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Aug 2012

Jentene må være medlem av Melhus IL for å være forsikret som spiller. Vi har sendt inn en spilleoversikt til Melhus IL, og dere vil motta en faktura for medlemskontigent etterhvert. (koster 100 kroner i året)

Laila, Merete, Toril og Trude
Endring av kamptidspunkt

Postet av Melhus IL - Fotball den 26. Aug 2012

Melhus 1 sin kamp mot Gimse tirsdag 28. august er flyttet til kl 17.50.Innbetaling av påmeldingsavgift på cuper

Postet av Melhus IL - Fotball den 23. Aug 2012

Dere som ikke har betalt for Veidekke cup på kvål (kr 100), Melhus cup (kr 100) og Bendit cup (kr 150) kan betale dette til kontonummer:4230 54 64095

innen 26. august. Husk å oppgi barnets navn ved betaling.

Trude
Kamp mot Leik 23.08.12

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Aug 2012

Hei! Første seriekamp etter ferien er borte mot Leik på Hølonda torsdag. Kampen starter kl. 18.00. Vi møtes på Essostasjonen på Melhus kl.16.45 og kjører sammen utover. Husk drakt og leggiser. Tvi, tvi... Per KåreTrening 20.08.12

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Aug 2012

Hei! Da er det trening i Gruva som vanlig i kveld kl. 17.45. Vi bruker samme banedel som før ferien. Per KåreTRENINGSTIDER I HØST!

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Aug 2012

Vi trener tirsdag kl.19.00-20.30 på 11 Kunstgress.

Torsdag kl.18.00-19.30 på Øvre Gress.

Søndag kl.16.00-18.00 på 7 kunstgress.

NB! Trening utgår hvis ett av lagene har kamp på treningsdagene!
Terminliste høsten 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 19. Aug 2012

   21. august

17.50

            Melhus 2 – Melhus 1

   28. august

17.50

             Melhus 1 – Gimse

   4. september

17.50

18.00

             Melhus 2 – Buvik

   Tr.lyn (mix) – Melhus 1

  11. september

18.30

18.00

             Buvik – Melhus 1

             Gimse – Melhus 2

 18. september

18.30

 Tr.lyn (mix) – Melhus 2

 

NB: Oppmøte ½ time før kampstart!

 
Trening høsten 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 18. Aug 2012

Trening i Gruva hver torsdag kl 17.45 - 19. Tirsdager er fortsatt kampdag for

jentene.
Treninger etter sommeren

Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Aug 2012

(15.08.2012) Vi starter opp med vanlige lagstreninger for G2003 tirsdag 21. august.

NB!  Tirsdagstreningene er nå flyttet til kl 1745.  Våre treningstider blir da: 

 • tirsdager kl 1745--1900 (11'er kunstgress)
 • torsdager kl 1745--1900 (11'er kunstgress)

Dette gjelder altså fra 21. august.
Melhuscup 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Aug 2012

Hei! Årets Melhuscup går av stabelen til helgen. Vi er påmeldt med ett lag som spiller 3 kamper søn. 19.08. Første kamp er mot Sjetne 1 kl. 10.30. Andre kamp er mot Utleira 1 kl. 12.00. Tredje kamp er mot Klæbu 2 kl. 13.30. Oppmøte senest 20 min.før kampstart på banen i Gruva. Husk drakt og leggskinner. PS! Meld dere på dugnad j.f mail som er sendt ut:) Trening som vanlig i Gruva man. 20.08 og første kamp etter ferien er mot Leik på Hølonda tor.23.08 kl. 18.00. Kommer nærmere tilbake til det etter cuphelgen. LYKKE TIL på cupen. Per KåreTerminliste høst 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 13. Aug 2012

Ferien er over!

Vi starter opp treningene tirsdag 14. august til vanlig tid. Dvs. kl. 17.45 - 19.00.

Viktig at flest mulig kommer. Første kamp er allerede på lørdag.

 

TERMINLISTE HØST 2012

J13 2.div. avd. 05

Dato Kamp Kl. Bane

18.08 Heimdal 2 – Melhus 10.15 Heimdal kunstgress 7er A

25.08 Melhus – Romolslia 15.00 Gruva 7er

30.08 Gimse – Melhus 19.00 Brekkåsen 7er A

02.09 Melhus – Trond 15.00 Gruva 7er

13.09 Vestbyen 2 – Melhus 18.00 Hammersborg 7er B

19.09 Melhus – Buvik 19.15 Gruva 7er

29.09 Byåsen 2 – Melhus 18.00 Byåsen mini

06.10 Melhus – Byåsen 4 15.00 Gruva 7er

 

 
3 Div.kamper Høst

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Aug 2012
2 Div Kamper Høst

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Aug 2012
Melhus Cup 19. august. Lag- og kampoppsett

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Aug 2012

Hei!

De som skal delta på Melhus-cup 19.08.2012 MÅ melde tilbake til Klas, Rune eller Sjon. Vi har meldt på 4 lag til cupen. Egenandel er 100,- pr. spiller. Vi har denne gangen stokket noe om på lagene, slik at spillere, foreldre og trenere har sjansen til å bli bedre kjent med hverandre utover de faste serielagene vi har.

Her er kampoppsett og lag for Melhus-cup 2012:

Melhus 1: Trener Klas.

Spillere: Oliver, Henry, Abraham, Håvard, Ørjan, Trym og Truls.

Pulje 1:     Byåsen Dalgård 1 - Melhus 1 søndag kl.15.30

               Melhus 1 - Ranheim 1 søndag kl. 17.00

               Astor 1 - Melhus 1 søndag kl.18.30

 

Melhus 2: Trener Rune

Spillere: Isak, Fredrik, Jakob S, Benjamin, Noah, Martin B, Andrei.

Pulje2:        Astor 2 - Melhus 2 søndag kl. 14.30

                 Melhus 2 - Ranheim 2 søndag kl. 16.00

                 Melhus 2 - Strindheim 2 søndag kl. 17.30

 

Melhus 3: Trener Sjon

Spillere: Jesper, Kristian J, Vemund, Stig, Harald-Peder, Jakob L, Christian.

 

Pulje3:         Melhus 3 - Strindheim 3 søndag kl. 15.30

                  Ranheim 3 - Melhus 3 søndag kl. 17.00

                  Byåsen Dalgård 2 - Melhus 3 søndag kl. 18.30

 

Melhus 4: Trener Inger Mærk

Spillere: Amund, Snorre, Fannar, Mattehus, Petter, Jørgen, Martin H.

Pulje 4:        Melhus 4 - Tiller Hårstad 2 søndag kl.15.00

                  Astor 4 - Melhus 4 søndag kl.16.30

                  Melhus 4 - Strindheim 4 søndag kl.18.00

 

Om noe er uklart, ta kontakt!

mvh; Trenerteamet

 
Kampoppsett Melhus cup 18. august

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Aug 2012

Pulje 1

Heimdal - Melhus 2        kl 10.30    bane B2

Melhus 1 - Tiller 1         kl 10.30    bane B4

Heimdal - Melhus 1        kl 12.00     bane B2

Melhus 2 - Tiller 2         kl 12.00     bane B4

Astor - Melhus 2           kl 13.30     bane B2

Melhus 1 - Tiller 2         kl 13.30     bane B4     

 NB !Oppmøte og laginndeling kl 09.45.

De som ikke har betalt 100 kroner for cupen, kan gjøre dette på lørdag til Eirin Tofte.

Trude
TERMINLISTE HØSTSESONG

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Aug 2012

                             Terminliste høst 2012    
mandag 13.08.2012 19:15 Melhus 2 - : - Skaun 2 Gruva Kunstgress 7er B Adrian/Sander Sigrid 
onsdag 22.08.2012 18:00 Trønder-Lyn  - : - Melhus  Sørøya gras 7er B Mathias/Adrian Maria  
lørdag 25.08.2012 13:00 Melhus 2 - : - Buvik Gruva k.gress 7er Sander/Mathias Fuang
mandag 27.08.2012 18:45 Melhus  - : - Oppdal 2 Gruva k.gress 7er Adrian/Sander Sigrid 
tirsdag 28.08.2012 18:00 Skaun  - : - Melhus 2 Skaun gras 7er A Mathias/Adrian Maria  
onsdag 05.09.2012 19:15 Melhus  - : - Oppdal  Gruva k.gress 7er Sander/Mathias Fuang
lørdag 08.09.2012 15:00 Melhus 2 - : - Jonsvatnet 2 Gruva k.gress 7er Adrian/Sander Sigrid 
torsdag 13.09.2012 19:00 Rennebu  - : - Melhus  Rennebu kunstgras 7er B Mathias/Adrian Maria  
søndag 16.09.2012 13:00 Sjetne 2 - : - Melhus 2 Sjetne kunstgress 7er A Sander/Mathias Fuang
mandag 17.09.2012 19:15 Melhus  - : - Gimse  Gruva k.gress 7er Adrian/Sander Sigrid 
onsdag 19.09.2012 18:00 Melhus 2 - : - Utleira Gruva Kunstgress 7er A Mathias/Adrian Maria  
søndag 23.09.2012 15:00 Nardo 2 - : - Melhus 2 Nissekollen mini k.gress Sander/Mathias Fuang
tirsdag 25.09.2012 18:00 Støren - : - Melhus  Støren 7er gress Adrian/Sander Sigrid 
lørdag 29.09.2012 11:00 Klæbu - : - Melhus 2 Sørborgen kunstgress 7er A Mathias/Adrian Maria  
mandag 01.10.2012 19:15 Flå - : - Melhus  Lundamo kunstgress 7er B Sander/Mathias Fuang
lørdag 06.10.2012 11:00 Melhus 2 - : - Flatås 4 Gruva k.gress 7er Adrian/Sander Sigrid 
Lagleder Lagleder
Kari Torbjørn
Tlf 92286494 Tlf 97423589  
Kampleder Kampleder
Erlend Yngve
Tif, 95881909 Tlf 99440868
Spillere Spillere Keepere Jenter
Atle Farhad Adrian/Sander Sigrid 
Espen   Henrik Mathias/Adrian Maria  
Gard   Lars Sander/Mathias Fuang
Hans H   Malvin
Jørgen   Mathias Landm,
Magnus   Mathias Larsen

Simen S

  Simen UB
   RobinKampoppsett Melhus Cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Aug 2012

Klasse SG13 - Smågutter 1999


SG13 - Pulje 1
Charlottenlund 1
Charlottenlund 2
Charlottenlund 3
Melhus 1 Klasse SG13 - Smågutter 1999


SG13 - Pulje 1
Charlottenlund 1
Charlottenlund 2
Charlottenlund 3
Melhus 1
Melhus 2
Trond 1
Trond 2
Trønder-Lyn

143 Charlottenlund 2 - Melhus 2 19.08 - kl. 15:00 B5 MelhusBanken / Gruva
149 Charlottenlund 3 - Melhus 1 19.08 - kl. 15:30 B5 MelhusBanken / Gruva
161 Melhus 2 - Trond 1             19.08 - kl. 16:30 B5 MelhusBanken / Gruva
167 Charlottenlund 1 - Melhus 1 19.08 - kl. 17:00 B5 MelhusBanken / Gruva
185 Melhus 1 - Trond 2             19.08 - kl. 18:30 B5 MelhusBanken / Gruva
186 Charlottenlund 3 - Melhus 2  19.08 - kl. 18:30 B6 Byggmakker / Gruva
Høsttreningene ...

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Aug 2012

Starter opp igjen søndag 12/8 kl 1800.

Minner om tidspunktene:
Tirsdager 1800 - 1930 - HALLSLETTA
Torsdager 1630 - 1745 - 7'er KG
Søndager 1800 - 1930 - 7'er KG

Velkommen!
Høstkampene ...

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Aug 2012

Første høstkamp er 20/8.

Oppsett tilsvarende våren lages rett over helga. Spillerne vil få uttdelt sitt eget oppsett under MelhusCupen. Info på nett kommer.

/Trenerne
Melhuscupen

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Aug 2012

Vil for vår del gjennomføres lørdag 18/8 fra 1430 - 1900.

Lagene og oppsettet finner du her ...

Oppsettet:

Klasse LG12 - Lillegutter 2000
 
LG12 - Pulje 1
Egge 1  
Gimse Rovers  
Kattem  
Melhus 1  
56 Kattem   - Melhus 1     18.08 - kl. 15:00   B5 MelhusBanken / Gruva         
72 Gimse Rovers   - Melhus 1     18.08 - kl. 16:30   B5 MelhusBanken / Gruva         
88 Egge 1   - Melhus 1     18.08 - kl. 18:00   B5 MelhusBanken / Gruva         
 
LG12 - Pulje 2
Egge 2  
Flå  
Melhus 2  
Ranheim 2  
50 Melhus 2   - Ranheim 2     18.08 - kl. 14:30   B5 MelhusBanken / Gruva         
66 Egge 2   - Melhus 2     18.08 - kl. 16:00   B5 MelhusBanken / Gruva         
82 Flå   - Melhus 2     18.08 - kl. 17:30   B5 MelhusBanken / Gruva         
 
LG12 - Pulje 3
Gimse United  
Leik  
Melhus 3  
Ranheim 1  
60 Leik   - Melhus 3     18.08 - kl. 15:30   B5 MelhusBanken / Gruva         
76 Melhus 3   - Ranheim 1     18.08 - kl. 17:00   B5 MelhusBanken / Gruva         
92 Gimse United   - Melhus 3     18.08 - kl. 18:30   B5 MelhusBanken / Gruva         

 

Lagene:

Melhus1 (Per Arne)
Mats, Bjarte, Håvard, Ulrik, Harald, Filip, Martin, Kent Andre, Christian Ø.

Melhus2 (Svein Erik)
Adrian, Simen Matias, Vetle, Simen, Kevin, Even, Nils Erik, Oliver, Knut Petter.

Melhus3 (Martin)
Philip, Olve, Joachim, Edvard, Eirik, Kristian SD, Kristian L, Tobias.
Melhus-Cup 2012,påmelding/ kampoppsett

Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Jul 2012

Hallo

De som skal delta på Melhus-cup 29.08.2012 MÅ melde tilbake til Klas, Rune eller Sjon. Vi har meldt på 4 lag til cupen. Egenandel er 100,- pr. spiller.

Her er kampoppsettet for Melhus-cup 2012

Melhus 1, Pulje 1:

Byåsen Dalgård 1 - Melhus 1 søndag kl.15.30

Melhus 1 - Ranheim 1 søndag kl. 17.00

Astor 1 - Melhus 1 søndag kl.18.30

Melhus 2, pulje2:

Astor 2 - Melhus 2 søndag kl. 14.30

Melhus 2 - Ranheim 2 søndag kl. 16.00

Melhus 2 - Strindheim 2 søndag kl. 17.30

Pulje 3, Melhus 3

Melhus 3 - Strindheim 3 søndag kl. 15.30

Ranheim 3 - Melhus 3 søndag kl. 17.00

Byåsen Dalgård 2 - Melhus 3 søndag kl. 18.30

Pulje 4, melhus 4

Melhus 4 - Tiller Hårstad 2 søndag kl.15.00

Astor 4 - Melhus 4 søndag kl.16.30

Melhus 4 - Strindheim 4 søndag kl.18.00

 

 

 

 

 

 
Melhus Cup 2012: Kampoppsettet er klart

Postet av Melhus IL - Fotball den 29. Jul 2012

(29.07.12) Kampoppsettet for Melhus Cup 2012 er nå klart. Cupen spilles helgen 18. og 19.august og det er påmeldt totalt 124 lag fra 27 klubber.

I løpet av helgen skal det spilles 186 kamper, og det blir stor innsats og hyggelig stemning på 6 baner fra kl. 10:00 til 19:00 både lørdag og søndag. Rundt 1000 gutter og jenter i alderen 6 til 13 år vil delta.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til trivelige fotballdager i Gruva!


Turneringsinformasjon:

Sekretariat
Sekretariatet finner dere på stadion. Lagleder må oppsøke sekretariatet før første kamp for å motta oppdatert informasjon og innlevering av navneliste.

Navneliste
- http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/NavnelisteMelhusCup2012.pdf (Acrobat Reader)
- http://idrett.speaker.no/Downloads/56296/docs/NavnelisteMelhusCup2012.doc (Word)

Påmeldingsavgift

De lagene som ikke har betalt påmeldingsavgift må gjøre dette i sekretariatet. Vi ser gjerne at så mange som mulig betaler på forhånd. Link til fakturaen finnes i kvitteringens-mailen etter påmelding.

Kampoppsett
Her finner dere fullstendig kampoppsett for Melhus Cup 2012:
http://www.cupassist.com/resultater/vis.php?turn=melhuscup2012.

Klassens kampdag
Gutter 2005 - Lørdag
Jenter 2005 - Søndag
Gutter 2004 - Søndag
Jenter 2004 - Lørdag
Gutter 2003 - Lørdag
Gutter 2002 - Lørdag
Jenter 02/03 - Søndag
Gutter 2001 - Søndag
Jenter 2001 - Søndag
Gutter 2000 - Lørdag
Jenter 2000 - Lørdag
Gutter 1999 - Søndag

Baner
Alle kamper spilles på kunstgress.

Banekart

Garderober
Lagene kan benytte garderober i vårt klubbhus i Gruva. Vi gjør oppmerksom på at Melhus Fotball ikke kan ta ansvar for verdisaker i garderobe/klubbhus.

Premieutdeling
Det vil bli premieutdeling rett etter lagets siste kamp.

Parkering
Parkering vil skje etter henvisning. Se kart til Gruva Stadion og parkeringsmuligheter på denne linken; http://bit.ly/ndbpgo.

Restaurant
Vi vil ha flere utsalgsteder både ute og inne under cupen.

Reglement
Melhus Cup vil følge NFF's lover og regler for barnefotball.

Turneringstelefoner
Klas Hollakleiv - 957 32 025
Geir Chr. Lunde - 950 38 562


Velkommen til en hyggelig fotballdag på Melhus!

Sportslig hilsen
Melhus Cup 2012
Melhus Cup 2012: Stor påmelding

Postet av Melhus IL - Fotball den 22. Jul 2012

(22.07.12) Hele 124 lag fordelt på 27 klubber er påmeldt til årets Melhus Cup.

Cupen arrangeres helgen 18.-19.august for gutter og jenter i klassene 7 - 13 år.

Dette er siste helgen før skolestart og en deltakelse på Melhus Cup gir lagene en fin start på høst-sesongen.

Påmeldingsfristen er utvidet til 25.juli, men vi tar forbehold om at det er ledig plass i klassen.

Informasjon og påmelding til Melhus Cup finner dere HER.
Kampoppsettet skal være klart i god tid før cupen og vi har en målsetting om å sende det ut til laglederne rundt månedsskifte juli/august.

Følgende 27 klubber har påmeldte lag til Melhus Cup 2012:
- Astor, Byåsen, Byneset, Charlottenlund, Egge (Steinkjer), Flå, Gimse, Heimdal, Kattem, Klæbu, Leik, Leinstrand, Lundamo, Løkken, Melhus, Nardo, Orkdal, Othilienborg, Ranheim, Sjetne, Sokna, Strindheim, Tiller, Trond, Trønder-Lyn, Utleira og Vestbyen.Høstsesongen 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Jul 2012

Husk å gi beskjed til kontakperson så fort som mulig dersom du ikke kan være med på kamp !
August            
Dato Dag Trening/kamp Sted Oppmøte Avspark Kontaktperson
1 Onsdag          
2 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
3 Fredag          
4 Lørdag          
5 Søndag          
6 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
7 Tirsdag          
8 Onsdag          
9 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
10 Fredag          
11 Lørdag          
12 Søndag          
13 mandag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias Gruva (Oppdal) 17.30 18.00 Klas 95 73 20 25
14 Tirsdag Tine Fotballskole Gruva     se egen info
15 Onsdag Tine Fotballskole Gruva     se egen info
16 Torsdag Tine Fotballskole Gruva     se egen info
17 Fredag          
18 Lørdag          
19 Søndag MELHUS CUP Gruva     se egen info
20 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
21 Tirsdag          
22 Onsdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias  Rennebu 16.00 Skysstasjon 18.00 Klas 95 73 20 25
22 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend, Markus Gruva (Leik) 17.30 18.00 Jens Otto 91 34 62 42
23 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
24 Fredag          
25 Lørdag          
26 Søndag Fredrik,Bjørn O,Philip E,Adrian,Elias,Kåre R,EskildMartin og Odin Gruva (Leinstrand) 18.00 18.30 Jens Otto 91 34 62 42
27 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
28 Tirsdag          
29 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend,Markus

Oppdal 2

Oppdal 1

15.45 Skysstasjon

18.00 &

19.30

NB ! to kamper

Jens Otto 91 34 62 42
30 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
31 Fredag Martin, Erlend,Sander,Marius B. ,Elias, Kåre R.Mikkel,  Fredrik, Bjørn O.Fredrik Gruva (Heimdal 18.30 19.00 Jens Otto 91 34 62 42
September            
Dato Dag Trening/kamp Sted Oppmøte Avspark Kontaktperson
1 Lørdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias  Gruva(Sokna) 11:30 12.00 Klas 95 73 20 25
2 Søndag          
3 Mandag Filip B,Sander,Kåre R,Eirik, Magnus,Casper,Adrian,Erlend,Bjørn O. Skaun 17.30 18.00 Jomar 48 11 93 73 
4 Tirsdag          
5 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend, Markus Gruva (Lundamo) 17.30 18.00 Jens Otto 91 34 62 42
6 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
7 Fredag          
8 Lørdag Julian, Philip E, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias  Buvik 11:30 12.00 Klas 95 73 20 25
9 Søndag          
10 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
11 Tirsdag          
12 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend,Markus Rennebu 16.00 Skysstasjon 18.00 Jens Otto 91 34 62 42
13 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
14 Fredag          
15 Lørdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias  Gruva (Leik) 11:30 12.00 Klas 95 73 20 25
16 Søndag          
17 Mandag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias  Lundamo 17.30 18.00 Klas 95 73 20 25
18 Tirsdag          
19 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend,Markus Gruva (Støren) 17.30 18.00 Jens Otto 91 34 62 42
21 FREDAG Martin,Marius, Mikkel,Fredrik,Eskil,Philip E, Casper,Filip B Flatås 17.30 18.00 Klas 95 73 20 25
22 Fredag          
23 Lørdag          
24 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
25 Tirsdag          
26 Onsdag Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Sander , Erlend,Markus Sokna 17.30 18.00 Jens Otto 91 34 62 42
26 Onsdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias Gruva (Støren) 17:45 18:15 Klas 95 73 20 25
27 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
28 Fredag Kevin, Odin, Håvard,Sander, Elias,Kåre , Mikkel, Fredrik, Bjørn O. Gruva (Gimse) 17:30 18.00 Klas 95 73 20 25
29 Lørdag          
30 Søndag          
             
             
             
             
             
Oktober             
Dato Dag Trening/kamp Sted Oppmøte Avspark Kontaktperson
1 Mandag Trening Gruva 16.30-17.45   Jomar 48 11 93 73 
2 Tirsdag          
3 Onsdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Kevin, Philip E, Marcus, Adrian, Eirik, Eskild Gruva(Oppdal) 17:30 18.00 Klas 95 73 20 25
4 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
5 Fredag          
6 Lørdag Kevin,Sander,Erlend,Eskil,Magnus,Kåre,Elias,Filip E., Eirik Kattem 09:30 10.00 Jomar 48 11 93 73 
7 Søndag          
8 Mandag Kevin, Odin,Casper,Håvard,Mikkel,Marius,Adrian,Erlend, Elias Gruva (Klæbu) 17:30 18.00 Klas 95 73 20 25
9 Tirsdag          
10 Onsdag Martin, Bjørn O,  Casper, Kåre, Sander , Erlend, Mikkel, Fredrik,Marius og Elias. Gruva (Buvik) 17:30 18:00 Jens Otto 91 34 62 42
11 Torsdag Trening Gruva 19.00-20.15   Jomar 48 11 93 73 
12 Fredag          
13 Lørdag Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Elias Oppdal 08:45 Skysstasjon 12:00 Klas
14 Søndag          Sommerferie

Postet av Melhus IL - Fotball den 10. Jul 2012

Guttene har tatt en velfortjent sommerferie!!

Første organiserte trening etter ferien: 9.august kl.1745.

Fotballskole (for de som ønsker det): 14-16 august. Se eget oppslag.

MIL-cup, 4 lag er påmeldt: 18-19 august.

Første seriekamp, detaljert info for hvert lag: 21.august.

Ta kontakt om noe er uklart.

Hilsen Sjon, Rune og Klas
Referat fra evalueringsmøte 26. juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Jul 2012

(09.07.2012)  Trenere, lagledere og økonomiansvarlig for G2003 evaluerte sesongen pr 26. juni.  Her er hovedpunktene:

 

 1. Laginndeling

I vår meldte vi på fire lag i serien for at alle spillerne skulle få mer spilletid.  Dette har fungert etter hensikten.  Vi fortsetter derfor med fire lag, men gjør en ny inndeling for høsten.

2.  Treninger

Det har vært mye frem og tilbake mhp treningstider i vår. Hovedårsaken er at ønskene fra Melhus Fotball ikke var hensyntatt da Buvik laget kamoppsettet.  I tillegg kom dette oppsettet for sent. Flere revisjoner av både kampoppsettet og treningstidene i Gruva måtte til før brikkene falt på plass. G2003 fortsetter med to treninger i uka (tirsdager og torsdager) etter sommeren. Å starte kl 1630 (på tirsdager) er tidlig for mange – vi undersøker om vi kan starte senere.

I sommer kan spillerne våre delta i fellestreninger for gutter og jenter født 1999--2004. Disse treningene finner sted tirsdager og torsdager kl 1745--1915 (i Gruva) i perioden 3.juli--9. august.  Uka 13.--19. august er det ingen treninger pga Tine Fotballskole.  Første ordinære lagstrening for G2003 etter sommeren blir tirsdag 21. august.

Til vinteren er det ønskelig å få til én frivillig trening i uka. Vi undersøker mulighetene på Bleke gård som sist vinter.

3.  Kamper

Det har vært veldig bra oppmøte på kampene, og derfor har det også fungert med fire "små" lag.  Til høsten prøver vi å stille med seks spillere til hver kamp -- om nødvendig "låner" vi spillere innbyrdes.

Kampene går på onsdager også til høsten. 

4.  Cuper

Vi skal (selvsagt) delta på Melhus-cupen 18.-19. august.

Det ble bestemt at G2003 skal delta på DNB RIL Cup på Ranheim istedenfor Flå-cup.  Dette for å møte andre lag enn vi gjør til vanlig. Cupen finner sted 1.—2. september.

5.  Melhus Tine Fotballskole 14.--16. august

Fra G2003 er ti spillere påmeldt.

6.  Økonomi

Vi har ca 12 500 kr på konto.  Da er ikke vintertreningen sist vinter (ca 1 700 kr) betalt ennå.

Vi har en god betalingskultur i foreldregruppa.  Det er bra!

Pr juni 2012 har Melhus Fotball over 200 000 kr i utestående treningsavgifter. For G2003 har dette vært et minimalt problem, som vi regner med løser seg.

Ny modell for differensiert treningsavgift blir tatt opp som sak på ekstraordinært årsmøte i september.

7.  Foreldreinnsats (dugnad, loddsalg m.m.)

På SommerSpræll, Melhus ILs nye satsning som fant sted 22.--24. juni, stilte G2003 med null vakter.  Noen foreldre hadde meldt seg som vakter for andre lag og avdelinger i idrettslaget.  SommerSpræll-konseptet ser lovende ut, og vi håper at G2003 kommer sterkere igjen neste år -- både som dugnadshjelp og som deltagere!

Alle loddbøkene som G2003 hadde fått ifm SommerSpræll ble solgt ut og innlevert til rett tid.  Det er flott! Ekstra artig var det at tre av fire gevinster gikk til G2003-familier -- Petter, Andreas og Kristoffer  :-)

Til Melhus-cupen 18.-19. august er det ni vakter som har meldt seg. Vi undersøker om cupen trenger flere.

Foresatte til aktive spillere i Melhus Fotball vil få tilsendt 20 lodd á 30 kr og 10 julekalendre á 50 kr. 

8.  Sosialt 

Vi drar på kino i byen første torsdag etter skolestart (dvs 23. august).

9.  Annet

Vi legger opp til at flest mulig lagledere og trenere i G2003 tar ett eller flere delkurs ifm trener I/C-lisens i høst.
Sommertrening

Postet av Melhus IL - Fotball den 9. Jul 2012

Det arrangeres fellestreninger for årsklassene 2004-1999 på tirsdager og torsdager fra kl.17.45-19.15 i juli måned.

Andor
Tine fotballskole 2012 14.-16. august

Postet av Melhus IL - Fotball den 3. Jul 2012

(02.07.12) Årets fotballskole avholdes i Gruva tidsrommet tirsdag 14. til torsdag 16. august kl. 17.00-20.00 og er for spillere i aldersgruppe 6-12 år. For de som ikke allerede er påmeldt gjennom sin lagleder er det fremdeles åpent for påmelding!

Oppmøte første dag er tirsdag 14. august klubbhuset 2. etg kl. 17.00. Programmet for alle dager er som følger:

Økt 1 fra kl. 17.00 - 18.30

Bespisning kl. 18.30 - 19.00

Økt 2 fra kl. 19.00 - 20.00

Utstyr til deltakerne

 • Tine T-skjorte og bag/sekk
 • Diplom
 • Ett Tine-produkt hver dag skolen går
 • Matpakke til måltidene
 • Fotball

Deltakeravgift kr. 400 pr. deltaker. Yngre søsken betaler kr. 300. Betales ved fremmøte. Påmelding: Til Johan Dahl, leder barnefotball, tlf. 93621764 eller på mail fotballjohan@gmail.com 

Frist for påmelding er søndag 5. august.
Sommertreninger

Postet av Melhus IL - Fotball den 2. Jul 2012

Fra og med 3/7 blir det fellestreninger i Gruva for J/G 2004-1999.
Treningene er et tilbud og det anbefales at G2000 deltar når man har tid og lyst.

Mvh Totti
Høstens laginndeling er klar

Postet av Melhus IL - Fotball den 2. Jul 2012

(02.07.2012)  G2003 stiller med følgende fire lag etter sommerferien:

 

Lag 1:

 • Spillere: Jacob, Viktor, Grunde, Peter, Oskar, Trond
 • Trener: Martin (982 65 633)
 • Lagleder: Stig Rune (934 31 033)

Lag 2:

 • Spillere: Marcus, Gaute, Martin, Jørgen, Andreas, Anders
 • Trener: Erik (479 35 704)
 • Lagleder: Jonas (901 58 003)

Lag 3:

 • Spillere: Peder, John Oddvar, Filip, Fredrik, Mads, Petter
 • Trener: Per Magne (977 13 713)
 • Lagleder: Nils Rune (930 89 836)

Lag 4:

 • Spillere: Sander, Storm, Erik, Joakim, Kristoffer, Tord, Jonas
 • Trener: John Rune (918 13 700)
 • Lagleder: Hilberg Ove (928 09 096)

 

(sist oppdatert: 18. august 2012)
Treninger i sommer

Postet av Melhus IL - Fotball den 29. Jun 2012

(29.06.2012)  Siste ordinære lagstrening før sommeren for G2003 var i går (28. juni). 

Fra neste uke av vil det være mulig å delta på felles sommertreninger for gutter og jenter født 1999--2004.  Disse treningene finner sted:

 • tirsdager og torsdager kl 1745--1915 (i Gruva)

i perioden 3.juli--9. august.

Uka 13.--19. august er det ingen treninger pga Tine Fotballskole.

Første ordinære lagstrening for G2003 etter sommeren blir tirsdag 21. august.

 

 
Felles sommertrening J/G 1999-2004

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Jun 2012

Det blir fellestrening tirsdager og torsdager kl. 17.45-19.15 i Gruva på 11-er KG for Jenter og Gutter 1999-2004. Treningene vil bli i perioden 3. juli - 9. august. Ansvarlig er Johan Dahl, leder barnefotball, tlf. 93621764. Husk drikkeflaske, vel møtt!Frivillighetsarbeidet og nøkkeltall

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Jun 2012

Melhus Fotball har investert mye i anlegg de siste årene og fått på plass et av Midt-Norges beste fotballanlegg. Det varmer et fotballhjerte å se den fotballgleden som til daglig utspiller seg på anlegget.
Fra små gutter som springer som en bisverm etter ballen, noen småjenter som midt i kampens hete studerer noen detaljer ved venninnens frisyre – til eldre gutter og jenter som spiller fotball på et høyt ferdighetsnivå, og kameratgjengen av nye landsmenn som møtes til lek på aktivitetsflata. Dette er mye av årsaken til at vi som har et verv i klubben føler at vi gjør noe meningsfylt.

Status drift
For å drive klubben har vi har ansatt ressurser på driften av kjernevirksomheten til klubben. Dette for å øke kvaliteten på det sportslige tilbudet og være mer forutsigbar for spillere og foreldre – og for å gjøre det lettere å være frivillig.

Vi har gått gjennom driftsrutiner og fått redusert noen kostnader ved hjelp av ny teknologi og samarbeid med Pottenveien 2. I tillegg har vi etablert flere frivillige oppgaver som dekker mindre arbeidsoppgaver under mottoet "Flere gjør mindre"

Vi har lykkes i å få dekket funksjoner som HMS, materiell, grønne flater, infrastruktur, banemerking, Robomow, cupansvarlig, sponsoransvarlig og kioskansvarlig. Vi har fortsatt mange funksjoner som står ledig på tross at vi har lyst ut frivillige verv gjennom annonser i Trønderbladet, på plakater i Gruva og gjennom direkte kontakt med noen av dere.

At flere funksjoner fortsatt står ubesatt gjør at klubben ikke driftes optimalt. Etter å ha søkt etter folk i over ett år står fortsatt følgende funksjoner ubesatt: Fairplay, dommeransvarlig, web, kommunikasjon, arrangement. Funksjonen som kioskansvarlig blir ledig etter

pr år. Inntekter fra Festivallotteriet går direkte til lagene og grasrotandelen fra Norsk Tipping går til hovedlaget.

Under følger et diagram som viser fordeling av inntektene til Melhus Fotball.

årsesongen. Rollen som økonomiansvarlig har vært ledig siden årsmøtet, og blir løst ved å kjøpe tjenester fra Effektiv Bedrift. For å dekke web-funksjonen har vi også vært nødt til å kjøpe tjenester.

Under finner dere et diagram som viser fordeling av klubbens kostnader.
 
                           

Inntekter
Største inntektskilde til Fotball avdelingen er treningsavgiften og kunstgressandelen. For å sikre forsvarlig økonomisk drift har klubben budsjettert med inntekter fra Fotball-lotteriet. Foresatte til alle aktive spillere får tilsendt 20 skrapelodd a kr 30 og 10 julekalendre a kr 50. Sammen med loddene følger en giro som betales direkte til Fotball-lotteriet. Summen på giroen tilsvarer verdien på mottatte lodd. Fotball-lotteriet er initiert av NFF, for å muliggjøre en rasjonell drift av tiltaket, slik at størst mulig andel kommer klubbene til gode.

Kun 5 % av inntektene går til administrasjon, og inntektene etter premier er netto kr 18,- pr lodd og kr 34,- pr kalender. Fotball-lotteriet utgjør 17 % av inntektsgrunnlaget til fotballavdelingen.

Andre viktige inntektskilder er kioskdrift, Melhus Cup og fotball-lotteriet. Fotballavdelingen mottar offentlig tilskudd i størrelse kr 10-15 000 pr år og et tilskudd fra NFF på ca kr 35.000,- pr år. Inntekter fra Festivallotteriet går direkte til lagene og grasrotandelen fra Norsk Tipping går til hovedlaget.

Under følger et diagram som viser fordeling av inntektene til Melhus Fotball.

Tanker for framtiden
Vi har erfart at engasjementet for å gjøre en innsats for klubben avtar jo lengere borte fra barnas lag arbeidsoppgaven ligger, noe som er naturlig i en travel hverdag hvor tid er en knapphetsressurs. Vi ser derfor behovet for å lage en ordning hvor de som ønsker å gjøre en frivillig innsats "honoreres for dette" – og de som ikke ønsker eller har kapasitet av andre årsaker bidrar i større grad med økonomi.

Ny modell for differensiert treningsavgift blir tatt opp som sak på ekstraordinært årsmøte i september 2012. Forslaget som vil bli lagt fram består av følgende elementer :

Aktivitetsnivået skal reflektere kostnaden i større grad enn tidligere. Inntektsgrunnlaget til klubben skal i hovedsak komme fra treningsavgiften. Treningsavgiften skal dekke alle kostnader som laget har til trening og seriespill.

Nettbasert påmeldingsløsning hvor treningsavgiften betales i forbindelse med påmelding. Med en slik løsning unngår vi å komme i en situasjon hvor treningsavgift ikke blir betalt.

Pr juni 2012 hadde klubben over kr 200 000,- utestående i ubetalt treningsavgift.

Vi vurderer også å legge opp til en løsning som gir mulighet for å velge oppgjørsform. Tanken er at oppgjør kan foregå i form av en vanlig betaling, dugnadsarbeid, verv i klubben eller for eksempel loddsalg. Planen er at en slik løsning vil være på plass i løpet av sesongen 2013.

Vi ønsker dere alle en god sommer og vel møtt til Melhus Cup i Gruva 17. til 19. august!

Med vennlig hilsen
John Helge Haugnæss
Leder Melhus Fotball

Under følger budsjett Melhus Fotball
Veidekke cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Jun 2012

Oppsettet for Veidekke cup (Sørøya Stadion, Kvål)!

Alle våre 3 lag spiller på lørdag 30.juni, se kampoppsett sendt på mail, eller gå på Trønder-Lyns hjemmeside.

Melhus 1 har første kamp 13.52.

Melhus 2 har første kamp 13.20

Melhus 3 har første kamp 13.20.

Vi tar utgagnspunkt i serielagene, og supplerer noe mellom lagene for å få antallet til å gå opp om nødvendig.

Oppmøte: 30min før kampstart på Sørøya Stadion,  ta kontakt om det er problemer med skyssen!

Betaling: 100.- betales til trener for laget på kampdag.

Gå inn på Trønder-Lyns hjemmesider. Der er det info angående karamellslipp (ca. kl.1245) fra fly, trylleshow og annen underholdning.

 

 
Drakt-numre/ spillere G98

Postet av Melhus IL - Fotball den 27. Jun 2012

Her er oversikt over utdelte drakter pr 25.06.2012:


Keeprene har utedrakter også: Stian har utedrakt nr 7, Emil har utedrakt nr 24God sommer

Postet av Melhus IL - Fotball den 26. Jun 2012

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer. Første fotballtrening etter ferien er

torsdag 9. august kl 17.45 - 19.

 

Trenere og lagledere
Melhusjenter på Skandiacup

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Jun 2012

Melhus' 13 år gamle jenter er ikke som alle andre i Skandia Cupen. Les hele saken fra Adresseavisen her.Veidekke cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Jun 2012

Da er kampoppsett for Veidekke cup klart. Alle kampene spilles lørdag 30. juni

 Kl    Bane
 08.30 Melhus 1 - Trønderlyn   1
 09.34  Melhus 2 - Gimse  1
 10.06  Nidelv - Melhus 1  3
 10.38  Trønderlyn - Melhus 2  5
 11.10  Gimse - Melhus 2  4
12.14 Melhus 1 - Melhus 2 4

Melhus 1: Ida Amalie, Marie, Maren, Oda, Ariana, Mariell og Julika

Melhus 2: Tiril, Mia H, Eirin, Mia M, Kristine, Sandra S og Ingrid

 

Trude
SrH: Seier mot Strindheim2

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Jun 2012

3 viktige poeng for Sr Herrer hjemme på Gruva gress 1 mot Strindheim søndag 24. juni
Melhus vant 3-2 mot Strindheim 2 og holder dermed fortsatt kontakt med midten av tabellen i 4div avd 2.

Melhus tar ledelsen etter 18 minutter når Strindheim-spiller handser liggende innenfor egen 16-meter. 

Håkon Lund presser fram straffe etter 18 minutterStraffen settes sikkert i mål av Marius Pedersen.

Strindheim utligner i det 32. minutt, når de spiller seg gjennom sentralt i banen og setter ballen nede til høyre for Adrian Husby i Melhus-målet.

i det 40. minutt står Andreas Lundereng Skjefte for dagens fineste mål: Melhus er oppe med mye folk etter corner, etter litt fram og tilbake får han høy ball på 16-meteren, og med et lekkert brassespark setter han ballen over Strindheims keeper og i mål. 


God-treff for Andreas Skjefte!


Ballen får fin bue og sniker seg under tverliggeren - 2-1 til Melhus!

2-1 holder seg til pause i en omgang der Strindheim åpner kampen friskest med etpar tidlige sjanser, deretter er det en jevn omgang. 

I starten av 2. omgang er det Melhus som virker mest pigg, og kommer til flere sjanser. Størst ved Marius Pedersen som vender av forsvarere og setter ballen i stolpen tidlig i omgangen. Etter 18 minutters spill lykkes det pånytt for Melhus: Einar Berg sender Mats-Even Eid fri gjennom med et godt slått frispark fra egen banehalvdel. 


Mats-Even Eid  (nr 5) lobber over Strindheims keeper og imål til 3-1.

Strindheim reduserer til 3-2 etter rundt 80 minutter når de kommer rundt på melhus' høyre kant, slår 45 grader ut og scorer fra rundt 10m. 

Selv om det ble spennende etter Strindheims redusering er det fortjent når Melhus sikrer inn seier og 3 viktige poeng i den jevne 4div.avdelingen.

Kampfakta: Melhus - Strindheim2:  3-2

Keeper: Adrian Husby
Forsvar: Andreas Langørgen Solberg, Einar Berg, Håvard Svegård og Lasse Brevik

Midtbane: Petter Borgen, Andreas Lundereng Skjefte og Mats-Even Eid

Angrep:  Håkon Stephani, Marius Pedersen og Håkon Lund 

Innbyttere:
Harald Magnus Frengen (inn for Håkon L.  etter 70 min)
Thomas Mathisen (inn for Håkon S. etter 70 min)
Daniel Aleksander Megård
Eirik Kvam Hansen
Anders Haugen


Mål:
1-0: Marius Pedersen (Straffe, 18 min.)
1-1: Strindheim (32 min.)
2-1: Andreas Lundereng Skjefte (40 min.)
3-1: Mats-Even Eid (63 min.)
3-2: Strindheim (80 min.)

Gult kort Melhus: Andreas L. Skjefte

Dommer: Robert Eggen, Kvål
Assistentdommer 1: Bashir Ashenaie 
Assistentdommer 2: Einar Hermo
 Dommere på seriekamper

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Jun 2012

Vi trenger foreldre fra begge lag som kan stille som dommere på følgende seriekamper: 21. august, 28. august, 4. september, 11. september og 18. september. Send navn og aktuell dato/datoer til trudewagnild@yahoo.no innen torsdag 28. juni.Bendit cup på Flå 1 - 2 september

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Jun 2012

Vi ønsker å være med på Bendit cup på Flå 1 - 2 september. Cupen går over to dager og dekker aldersgruppen til og med 14 år. Spilletid er 2 * 12, 5 minutt. Alle lag spiller minimum 3 kamper, og mest sannsynlig spilles de på samme dag. Premiering til alle lag. Gi meg beskjed på mail innen 10. august dersom ditt barn skal være med. På grunn av påmeldingsavgift, må hver spiller betale 150 kroner for å delta på cupen. Dette betales Eirin Tofte innen 21.august

Trude
Fotballtrening uke 26

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Jun 2012

Det er fotballtrening i Gruva for jentene tirsdag 26. juni og torsdag 28. juni kl 17.45 - 19.00.Melding fra trener

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Jun 2012

Trening i sommerferien.

uke 26 Scandiacup, ikke trening

Fra og med uke 27 og fram til skoelestart trener vi som normalt. Dvs. treninger tirsdager og torsdager. kl. 17.45 - 19.00. Ettersom antall spiller vil variere pga. ferie, skal 2000-jentene trene sammen med oss.

HUSK! Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Derfor har alle et ansvar for å holde formen sin vedlike - og aller helst - bli bedre. Stikkordet er; EGENTRENING.

 
Siste kamp før sommerferien

Postet av Melhus IL - Fotball den 19. Jun 2012

Siste kamp før sommerferien er torsdag 21.juni i Gruva mot Flå. Kampen starter kl. 16.50 og vi møter med drakt og leggbeskyttere kl.16.30. Rett etter kampen blir det servert pizza og drikke hjemme hos meg på Øyåsbakkan for den som vil,pårørende er også velkommen. Per KåreTrening og sommeravslutning

Postet av Melhus IL - Fotball den 18. Jun 2012

Det blir trening som vanlig i Gruva i kveld kl. 16.30. Hjemmekamp i Gruva torsdag 21.juni mot Flå kl. 16.50. Møt opp 16.30 med drakt og leggskinner. Etter kampen på torsdag blir det sommeravslutning med pizza hjemme hos meg for den som har anledning. Per KåreSeriekamp 19. juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Jun 2012

Melhus 2 møter Trønderlyn (mix) i Gruva tirsdag 19. juni kl 16.50. Det blir ingen trening for Melhus 1 denne dagen.

Trening for begge lagene på torsdag 21. juni. Dere som skal delta på Veidekke cup og Melhus cup tar med penger på torsdag (200 kroner for begge cupene betales til Eirin Tofte).

 

 

 
Foreldremøte Bergstad cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Jun 2012

SØndag 17. juni kl 19.30 blir det et foreldremøte om Bergstadcupen i klubbhuset (2. etg). Guttene skal være med på møtet. Alle guttene skal være representert med en foresatt.

Mvh Gunn Irene, Helga og Trude
Kampendringer!

Postet av Melhus IL - Fotball den 14. Jun 2012

Melhus 2- Astor 3 flyttes til søndag 17.06 kl.16.30! Oppmøte 16.00!

Flatås 4 - Melhus 2 flyttes til torsdag 21.06 kl. 17.30!Oppmøte 16.30 på Skysstasjonen!

 
Divers info vedr. kamper, fotballskole og Melhus Cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 14. Jun 2012

Vi har hatt relativt mange kamper i vår sesongen og vi har derfor bestemt at vi ikke spiller intern kamp (Melhus 2 – Melhus 3) lørdag 13.juni.

Det blir heller ingen kamp mot Oppdal lørdag 23.juni (blir flyttet til høst sesongen)

Fra uke 26 har vi trening på torsdager kl. 19.00 en periode fremover. (ikke trening på mandager)

Vi gjør oppmerksom på følgende tilbud uken før skolen starter opp igjen uke 33:

Tine Fotballskole tirsdag 14. – torsdag 16. – påmedingsfrist: 22.juli til Elisabeth Elvenes telefon 92 03 08 36

Melhus Cup 17 – 19 august – vi har meldt på to lag – kamper blir trolig spilt på lørdag eller søndag – påmeldingfrist: 14.august - til Jomar Grøseth telefon 48 11 93 73

Kamp oppsett for høsten vil bli lagt ut på vår hjemmeside – www.melhusfotball.no

Vi ønsker alle en riktig fin sommer !

Mvh

Lagledere/trenere G01

 

 
Forsvunnet flagg

Postet av Melhus IL - Fotball den 12. Jun 2012

Vi mangler ett stort Melhus Fotball flagg, er det noen som vet hvor det er kontakt Mikael Grinde tlf: 92099690Treninger i uke 24

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Jun 2012

Grunnet leirskole for Høyeggen blir det redusert aktivitet denne uka.
Tirsdagstreningen utgår. Torsdagstreningen gjennomføres sammen med jentene til vanlig tid.

Mvh Totti
Melhus Tine Fotballskole 14 - 16 august

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Jun 2012

Informasjon om fotballskolen er sendt til dere på mail. Klubben ønsker en samlet påmeldingsliste fra hvert årskull. Send meg en mail med barnets navn dersom du ønsker å delta. Frist: 20 juni.Melhus cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Jun 2012

Vi har meldt på 2 lag til Melhus cupen i august. Gi meg tilbakemelding snarest dersom ditt barn skal delta på cupen. For å gjennomføre denne cupen, trenger vi mange frivillige!!! Alle må bidra, så send meg en mail med navn snarest. Ps vi har blitt lovet å slippe vakter når vårt barn spiller.

Trude
Veidekke cup for MelhusG04

Postet av Melhus IL - Fotball den 10. Jun 2012

Hei! Vi har meldt på 3 lag til Veidekke-cup siste helga i juni. Cupen arrangeres av Trønder-Lyn, og kampene spilles på Sørøya Stadion (Kvål) lørdag 30.juni/søndag 1.juli. Begge lagene spiller sine 3 kamper den ene dagen. Oppsett og kampdag kommer senere. Gi meg tilbakemelding (mail/sms) på om "din spiller" blir med eller ikke innen 24.juni!! Egenandel på 100.- pr.spiller. Betales på kampdagen til den aktuelle trener. Håper så mange som mulig har anledning til å bli med, og at det kan bli en fin avrunding på guttenes første vårsesong. En vårsesong som har vist at det bor mye fotball og idrettsglede i Melhus 04 guttene! Mvh Sjon, Rune og KlasMandag 11.juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 8. Jun 2012

Trening mandag 11.juni er avlyst pga. skoleavslutning for Gimsespillerne den kvelden. Ny kamp borte mot Gimse 1 torsdag 14.juni.Kampen starter kl.17.30.Vi møter på deres hjemmebane kl.17.10. Per KåreSeriekamp 12. juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 7. Jun 2012

Melhus 1 spiller seriekamp mot Melhus 2 i Gruva tirsdag 12. juni kl 18.00. (Denne kampen skulle opprinnelig vært 15. mai).

Har meldt på 2 lag til Veidekke cup på Kvål 30. juni og 1. juli. Nærmere informasjon om kampoppsett kommer, så følg med på hjemmeside.

Trude
Hjemmekamp 7.juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 6. Jun 2012

Hjemmekamp i Gruva mot Hovin 7.juni.Kampen starter 16.50,vi møter opp 16.30. Per KåreMelhus Jr Dame topper tabellen

Postet av Melhus IL - Fotball den 5. Jun 2012

 

(05.06.12) Damesida i Melhus Fotball stiller i år med et juniorlag i 2 div. på vårsesongen. Klubben er fremdeles interessert i å knytte til seg flere junior- og seniorspillere for å klare og stable på beina et seniorlag til neste sesong. Enn så lenge har vi en gjeng ivrige og dyktige jenter som etter en overbevisende 5-1 seier borte mot Buvika forrige uke topper tabellen for første gang av året. I morgen onsdag er det hjemmekamp mot Heimdal kl. 20 på Nedre gress, og laget satser som vanlig på offensiv og spillende fotball.

Det var mange junior- og seniorspillere innom treningene i vinter og antallet spillere så lovende ut. Før sesongstart ble det etter en totalvurdering ansett å være en litt for liten spillerstall til å kunne stille med to lag denne sesongen. Det opprinnelig påmeldte seniorlaget ble på bakgrunn av dette trukket i mars, og det ble bestemt å satse på et juniorlag som kan stille med to seniorspillere i hver kamp. Dette fordeles slik at alle seniorer som er i klubben får et kamptilbud.

Treningsgruppa har på vinter/vårsesongen bestått av 18-20 stabile spillere. Jentene har vært interesserte og lærevillige og har hatt stor framgang på feltet utover vårsesongen, hvilket også gjenspeiler seg i kampene og på tabellen. Tre kamper gjenstår av vårens avdeling, og det er de antatt vanskeligste kampene. I tillegg til Heimdal er det bortekamp mot Kil/Hemne samt hjemme mot Klæbu 20. juni.

Klubben har fremdeles intensjoner og ambisjoner om å klare å få til et tilbud med senior damefotball fra 2013. Er det noen som vet av spillere som er interessert er det bare å oppfordre de til å ta kontakt !
Loddbøker

Postet av Melhus IL - Fotball den 4. Jun 2012

Hei! Loddbøkene MÅ leveres inn på treningen i kveld man.04.06.Dette gjelder de som ennå ikke har levert. Per KåreInnlevering av loddbøker

Postet av Melhus IL - Fotball den 3. Jun 2012

Loddbøker kan leveres lagledere på kampen tirsdag 5. juniKamper MELHUSLAG før ferien 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 2. Jun 2012

I saken er oversikt alle Melhuskamper fra 11 år +.
Oversikten viser kampoppsett slik det foreligger i FIKS pr 20. juni 2012 og 1 måned frem. Evt endringer 20 juni vil ikke oppdateres i denne oversikten.
Turnering Hjemmelag Bortelag Dato Tid Anlegg
J11 avd. 06 Melhus 2 Skaun 20.06.2012 18:00 Gruva k.gress 7er
G13 2.div Flatås 4 Melhus 2 20.06.2012 19:00 Flatåsen Kga
G19 1.div Vår Levanger Melhus 20.06.2012 19:00 Moan kunstgress
G12 avd. 13 Melhus 2 Skaun 20.06.2012 19:15 Gruva k.gress 7er
J19 2.div Melhus Klæbu 20.06.2012 20:00 Gruva gras 1
J11 avd. 05 Vestbyen 2 Melhus 21.06.2012 17:00 Hammersborg Kga
G11 avd. 12 Klæbu 3 Melhus 21.06.2012 18:00 Sørborgen liten KG
G19 3.div Melhus 3 Os/Nansen 21.06.2012 19:00
J12 avd. 09 Melhus Strindheim 4 22.06.2012 17:30 Gruva k.gress 7er
G19 2.div Heimdal 2 Melhus 2 22.06.2012 21:00 Heimdal kunstgress
G11 avd. 13 Melhus 3 Oppdal 23.06.2012 12:00 Gruva k.gress 7er
G16 2.div Melhus Sjetne 23.06.2012 15:00 Gruva Kunstgress
G14.07 avd.04 Melhus 2 Sverresborg 2 23.06.2012 15:00 Gruva k.gress 7er
G12 avd. 12 Klæbu Melhus 24.06.2012 10:00 Sørborgen liten KG
G19 1.div Vår Melhus Stjørdals-Blink 24.06.2012 13:00 Gruva gras 1
4. div. Menn Melhus Strindheim TF 2 24.06.2012 15:00 Gruva gras 1
J12 avd. 08 Melhus 2 Kattem 25.06.2012 18:00 Gruva k.gress 7er
6.div Menn Melhus 2 Orkla 2 25.06.2012 20:00 Gruva gras 1
6.div Menn Sandstad Melhus 2 26.06.2012 19:30 Sandstad gras
J12 avd. 09 Melhus Vestbyen 27.06.2012 19:00 Gruva Kunstgress 7er A
4. div. Menn Bjørgan Melhus 30.06.2012 15:30 Bessaker grasSeriekamp 5. juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 1. Jun 2012

Melhus 1 møter Buvik hjemme i Gruva klokken 16.50. Oppmøte klokken 16.20

Melhus 2 møter Gimse med kampstart klokken 17.50. Oppmøte i Gruva klokken 17.20.

Lykke til jenter:)
SrH: Melhus mot tabell-topp Orkla

Postet av Melhus IL - Fotball den 31. Mai 2012

Søndag 03. juni kl 15.00 møtes Melhus og opprykkskandidat Orkla i Gruva! Det blir åpen kiosk og utlodning - møt opp og støtt Melhus-guttene i kampen mot Eggens menn!NY treningstid på torsdager

Postet av Melhus IL - Fotball den 31. Mai 2012

Nå skal vi trene fra klokken 17.45-19.00 på torsdager.

Tirsdager blir som tidligere :-)

skrevet 31.5.12
Nye treningstider fra 4. juni

Postet av Melhus IL - Fotball den 31. Mai 2012

(31.05.2012) Oppsettet for treningstider i Gruva er endret på nytt. G2003 har fått tildelt:

 • tirsdager kl 1630--1745 (11'er kunstgress)
 • torsdager kl 1745--1900 (11'er kunstgress)

Dette gjelder fra 4. juni.
Kamp torsdag 31.mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Mai 2012

Bortekamp mot trønderlyn tor.31.mai. Kampen starter kl.18.00. Vi møtes kl. 17.15 på Skysstasjonen på Melhus og kjører sammen til Kvål.Ta med og lever inn loddbøkene.Neste kamp er hjemme i Gruva 7.juni mot Hovin kl. 16.50. Per KåreFotballtrening avlyst 31. mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Mai 2012

Treningen torsdag 31. mai for Melhus 2 er avlyst pga skoleavslutning for Gimse elevene.

Minner om påmelding til Veidekke cup. Frist fredag 1. juni
Flytting av kamp for Melhus 1

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Mai 2012

Kampen mot Trønderlyn førstkommende tirsdag er flyttet til torsdag 31. mai kl 18 i Gruva. Husk spillertrøye/ hvit trøye og leggskinner. Lykke til!!

Melhus 2 har fotballtrening torsdag 31. mai kl 17.45 til 19.
Treninger i uke 22

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Mai 2012

(25.05.2012)  Neste uke (dvs uke 22) trener vi slik:

 • Tirsdag 29. mai kl 1800--1915 (kunstgress 7'er)
 • Torsdag 31. mai kl 1800--1915 (Hallsletta)

Legg merke til at torsdagsøkta er lagt til Hallsletta (gressbanen ovenfor Melhushallen).

Det blir altså ingen trening på mandag (2. pinsedag).
Veidekke cup

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Mai 2012

Lørdag 30 juni og søndag 1 juli er det Veidekke cup på Kvål. Dette er en 5 - er fotballturnering der kampene spilles på gressbane med en spilletid på 2 * 15 minutter per kamp. Alle spiller sine kamper ferdig på en dag og lagene får minimum 3 kamper hver. Premier til alle deltakere.

Det er påmeldingsavgift for å delta på cup, og det vil være en egenandel på 100 ,- per spiller.

Vi trenger en oversikt over hvem som har lyst til å være med for å vite hvor mange lag vi skal melde på. Send meg en mail på: trudewagnild@yahoo.no .

Frist for påmelding er 1. juni

Trude
Trenere og lagledere 2012

Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Mai 2012

Jenter 04

Trenere

Stig I Rønning

95737946

stig.ronning@hent.no

Stig Mikkelsen

98260466

Morten Franck

91874269

Lagledere

Toril Skoglund

92401559

torilwehn@hotmail.com

Merete Tyskø

98817833

snekvi@online.no

Laila Krogstad

98097335

laila.krogstad@hotmail.com

Trude K. Wagnild

97779144

trudewagnild@yahoo.no


Ingrid tatt ut til talentleir

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Mai 2012

Tidligere Melhusspiller Ingrid Syrstad Engen, nå Gimse IL, er tatt ut til å delta på talentleir for fotballspillere født i 1998 i Stavanger 20. til 24. juni i år. Statoils talentleir er det nærmeste en 14-åring kommer en landslagssamling i Norge. Samlinga er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Statoil, 24 jenter og 24 gutter fra hele landet skal delta. Norges Fotballforbund er ansvarlig for utvelgelsen av talentene, i samarbeid med sine kretser.
Spillerne er tatt ut på bakgrunn av fotballferdigheter, holdninger og læringsvilje, samt sosiale egenskaper. Landslagskaptein Brede Hangeland er med som trener og ambassadør.

Se mer info her

Vi gratulerer Ingrid med uttaket!
Seriekamp 29. mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 24. Mai 2012

Melhus 2 (spillere fra Gimse skole) spiller sin første seriekamp borte mot Buvik tirsdag 29. mai kl 18.30 Oppmøte på Buvik stadion kl 18.

Viktig! Dersom ditt barn ikke kan spille, gi beskjed snarest til trener Stig Mikkelsen på tlf. 98260466. Dere som har spilletrøye fra ifjor, tar med denne.Dere andre tar på hvit overdel (vi venter på spilletrøyer)

Dette blir gøy. Heia Melhus!!!

Lagledere og trenere
Kamp

Postet av Melhus IL - Fotball den 23. Mai 2012

Hei! Minner på at vi har hjemmekamp mot Gimse 2 i Gruva i morgen tor. 24/5.MERK dere tidspunktet som er kl. 16.50. Vi møter 16.30 i Gruva. HUSK DRAKT OG LEGGSKINNER. Per KåreAktivitet fremover

Postet av Melhus IL - Fotball den 22. Mai 2012

7er-kamp lør 18.mai borte mot Kattem 3 på Åsheim kunstgress 7er kl 13.30. Oppmøte på Esso kl 12.30.

Gard og Sander er meldt inn fra 99. Sikkert plass til 2-3 til om noen vil.

------------

Treningstider (se aktivitetskalenderen):

G15-16 har treningstid i  Gruva 
Søndag kl 17:30 - 19:00 (11'er kunstgress)
Tirsdag kl 18:30 - 20:00 (11'er kunstgress)
Torsdag kl 21:00 - 22:30 (7'er kunstgress)


Kampoppsett seriespill G16 3div avd 7 vår:
Støren - Melhus, Støren idrettspark flyttet til ons 24.04 kl 20:00 
Gimse - Melhus, Gimse Kunstgress flyttet til man 29.04 kl 20.30
Melhus - Flå /Lundamo/Hovin, Gruva Kunstgress
utsatt: onsdag 01.05.2013 kl 18:00 Melhus - Vestbyen 2, Gruva Kunstgress

Neste kamper: 
tirsdag 21.05.2013 kl 18:00 Malvik 2 - Melhus, Viksletta 2 Kunstgress 
mandag 03.06.2013 kl 18:00 Melhus - Oppdal, Gruva gras 2 
onsdag 12.06.2013 kl 19:00 Ranheim 2 - Melhus, DnB Arena 2 
mandag 17.06.2013 kl 18:00 Melhus - Strindheim 3, Gruva gras 2 


hilsen Håvard.kiosk vakt uke 22 i Gruva for Gutter 2001

Postet av Melhus IL - Fotball den 22. Mai 2012

Supporter`n

Kioskvakter uke 22 (28.mai-02.06) for gutter 2001

Mandag

Magnus (kake) – Kåre Richard (toast)

Kl.16.40 – 20.00

Tirsdag

Bjørn-Otto (kake) - Martin (toast)

Kl.16.40 – 20.00

Onsdag

Sander (kake) – Odin (toast) - Adrian

Kl.16.40 -

Torsdag

Eskild (kake) – Eirik (toast)

Kl.16.40 – 20.00

Fredag

Kevin(kake) - Marius (toast)

Kl.16.40 – 20.00

Lørdag

Mikkel (kake) – Casper (toast)

Kl.09.30 - 13.00

Søndag

Julian (kake) – Fredrik (toast)

Kl.14.30 - 20.00

Oppmøte seinest kl. 16.40 hverdager ! Åpningstid fra kl.17-20 ( evt.lengre ved sene kamper, se banekalender)

Vaktene skal ha med seg:
*15 ferdigsmurte, ikke stekte toast, 2 mellomgrove brødskiver med ei skive skinke og hvit ost, ikke ketchup. Toastjern har kiosken.
*en langpannekake, her er det et sterkt ønske om at Toro Langpanne sjokoladekake benyttes, da denne er glutenfri, og vet vi har endel medlemmer i klubben (og sikkert andre besøkende også) med glutenallergi. Vekst Melhus lager lapskaus som i fjor, pluss vårruller. Denne maten er frossen, og tilberedes i mikrobølgeovn etter hvert.

Menyen i vår ser slik ut pr i dag:

Lapskaus
Vårruller
Toast med ost og skinke
Sjokoladekake
Kaffe
Te
Saft/solbærtoddy

Det er utarbeidet rutiner og lister for alle gjøremål, slik at det er enkelt å finne ut hva som skal gjøres i løpet av vakta. Disse er samlet i en perm og i oppslag på veggen i kiosken.

Vi har også funnet ut at en "fadderordning" fungerer fint, det vil si at den som hadde vakt kvelden før kommer og låser opp kveldens vakt. Nøkkel blir da overlevert, og den nye vakta får en liten innføring i hva som skal gjøres fra forrige kvelds vakt. ette har fungert bra, og er med på å gi vaktene en god start.

Det blir også satt krav til vaktene om å signere sjekklister før de forlater kiosken, slik at det til enhver tid er ryddig, rent og i orden der.

Bytt vakter innbyrdes hvis det ikke passer.

Hvis noe er uklart ring Kirsten tlf. 908 72 674 God vakt ! J
Endring av treningstid

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Mai 2012

F.o.m torsdag 24. mai er det fotballtrening kun på torsdager fra kl 17.45 til 19.00 i Gruva. Tirsdager er kamp dag for jentene.

Trude
Seriekamp 22. mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 21. Mai 2012

Melhus 1 (Høyeggen spillere) spiller sin første seriekamp mot Gimse på Brekkåsen kunstgressbane tirsdag 22. mai kl 18.00. Oppmøte kl 17.30.

Lykke til jenter:)

 
Nye treningstider fra 21. mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Mai 2012

(20.05.2012)  Oppsettet for treningstider i Gruva er nylig endret.  G2003 har fått tildelt:

 • mandager kl 1630--1745 (11'er kunstgress)

Det nye oppsettet trår i kraft 21. mai.

Det jobbes for å få til ei fast treningsøkt til i uka.

 
SrH: Seier i lokaloppgjøret mot Flå

Postet av Melhus IL - Fotball den 20. Mai 2012

(20.05.12) Ny sterk 2. omgang sikret Melhus seier mot Flå 
Melhus komer best igang, og har mest ball på Flå sin banehalvdel første halvtimen, men uten å skape store sjanser. 

Etter 34 minutter er det imidlertid Flå som tar ledelsen. Deres venstreving Erik Grinde kommer fri og får avslutte fra skrått hold innenfor16m. og ballen smyger seg inn under tverliggeren. 
 

Flå tar ledelsen på et godt skudd fra skrå vinkel

Etter scoringen tar Flå litt over initiativet i kampen, og leder fortjent til pause.

 2. omgang starter med etpar forvarsel på det som er i vente:  Melhus går ut med bra trykk og frisk innsats. Etter bare to minutter får Marius Pedersen avslutte litt presset fra 5 meter, ballen fyker like over.  Rett etter kommer Samim ned til høyre side og legger inn til Marius Pedersen, som header utenfor.

Etter 60 minutter får Marius ett nytt innlegg og denne gangen er han kald og presis, header imål via bakken til 1-1. 

Stor jubel for utligningen

Bare tre minutter etter er det pånytt Marius som er i fokus, på fri ball foran mål kriger han inn 2-1 til hjemmelaget. 

 2-1 kommer etter duell med keeper


Melhus har snudd kampen og Marius har grunn til å juble

Så får Flå tildelt straffe i det 66 minutt. Melhus-keeper Adrian har tidligere vist seg sterk i slike situasjoner, og er det også idag:  Går til venstre side og redder , så signaliserer 2.dommer  at straffen skal tas pånytt fordi keeper går ut fra streken. 

 Adrian går deretter til motsatt side og redder pånytt!


Sterkt av Adrian som redder to på rad

Melhus har flere store sjanser til å øke mot slutten av kampen når Flå kaster folk framover for å få utlikning. Eirik Ramlo setter et skudd i tverligger fra 18 m. i det 84. minutt, og Marius Pedersen stusser Daniel Megård fri etter 90 minutter, men skuddet går utenfor. 

Like før full tid får Flå's målscorer rødt kort på sin 2. gule forseelse og må av banen. Kampen ender 2-1 og med fortjent Melhus-seier etter godt trykk i 2. omgang.

Kampfakta: Melhus - Flå:  2-1

Keeper: Adrian Husby
Forsvar: Andreas Langørgen Solberg, Thomas Mathisen,  Eirik Ramlo og Håvard Svegård 

Midtbane: Eirik Kvam Hansen, Andreas Lundereng Skjefte og  Håkon Stephani 

Angrep: Stian Gran Olssen, Marius Pedersen og Samin Meskinyar 

Innbyttere:
Mats-Even Eid (inn for Erik KH. etter 85. min)
Daniel Aleksander Megård (inn for Stian O. etter 85. min)
 Christoffer Andre L. Vårhus ( inn for Andreas Skjefte etter 87 min)
Lasse Brevik 
Einar Berg 

Mål:
0-1: Flå (Erik Grinde, 35 min.)

1-1 Marius Pedersen (60 min)
2-1 Marius Pedersen (63 min)
3-0 Eirik Kvam Hansen (72 min)

Gult kort Melhus: Samim og  Andreas L. Skjefte

Dommer: Kent Ove Hammer, Steinkjer FK - Fotball
Assistentdommer 1: Einar Hermo, Heimdal Fotballklubb
Assistentdommer 2: Karl Erik Olsen, Gimse ILKamp/trening

Postet av Melhus IL - Fotball den 18. Mai 2012

Hei! Fra og med man. 21.05 blir det trening mandager kl. 16.30-17.45 på 11`kunstgressbanen. HUSK LEGGSKINNER PÅ TRENING! Vi har fått ny trener på plass som sannsynligvis møter på trening man.21. Vi spiller fremdeles kamper på torsdager.NB! Nytt tidspunkt for hjemmekampene er kl.16.50. Neste kamp går førstkommende torsdag(24.mai) hjemme i Gruva mot Gimse 2, kl.16.50.Møt i Gruva 16.30. HUSK LEGGSKINNER OG DRAKT TIL KAMPENE! Per KåreNYE TRENINGSTIDER!

Postet av Melhus IL - Fotball den 16. Mai 2012

Nye treningstider fra neste uke:

Tirsdag: 11 Kunstgress kl.19.00-20.30

Søndag: 7 Kunstgress 16.00-18.00 (som tidligere)

Torsdag: Øvre Gress 19.15-20.45 (Brukes kun etter beskjed fra Erlend)
Trening i uke 20

Postet av Melhus IL - Fotball den 13. Mai 2012

Hallo

 

Det blir ikke trening mandag 14.05.2012

Alle spiller kamp på tirsdag 15.05.2012. kontakt deres lagleder hvis spørsmål ifm kampavviklinga.

Vi lodder stemningen på kampdagen om vi skal kjøre trening onsdag 16.05.2012.

Sjon
Treninga tirsdag 15/5

Postet av Melhus IL - Fotball den 13. Mai 2012

Treninga tirsdag 15/5 blir flyttet til kl 1830.
Kl 1900 - 1945 skal vi være markører for Barnefotballkvelden i regi av Melhus fotball.

Det blir nok lærerikt for både barn og eventuelle foreldretilskuere.
Resultater fra tippekonkurransen og bilder

Postet av Melhus IL - Fotball den 11. Mai 2012

Jeg legger ut resultatene fra vår interne tippekonkurranse, og en del bilder jeg av gutta. 

Dere finner det på denne internettsiden http://g98.storler.no .

Dette er et bra tilbud for dere som ikke er på Facebook. 

Atle
Serieoppsettet er klart (sist oppdatert 5. juni)

Postet av Melhus IL - Fotball den 10. Mai 2012

(10.05.2012)  Da er kampoppsettet for G2003 for hele sesongen klart.

 

NB!  Det kan bli endringer underveis, så det kan være lurt å sjekke oppsettet med jevne mellomrom. 

(Dette oppsettet fokuserer på Melhus-lagenes kamper.  De andre kampene er tatt med til orientering -- vi tar ikke ansvar for at infoen om disse kampene er riktig.)

 

G2003 P1 G2003 P2
Melhus 1 Melhus 3
Leik1/Korsvegen Buvik 1
Gimse 1 Leik2/Gåsbakken
Buvik 2 Gimse 2
Hovin  Trønder-Lyn
Lundamo Flå
Melhus 2 Melhus 4
NB! Leik 1 spiller sine NB! Leik 2 spiller sine
hjemmekamper på Korsvegen hjemmekamper på Gåsbakken
2. mai 2. mai
  Melhus 1     Melhus 3  
Kl. 17:30 Leik 1 Melhus 2 Kl. 18:30 Buvik 1 Melhus 4
Kl. 18:00 Gimse 1 Lundamo Kl. 18:30 Leik 2 Flå
Kl. 17:30 Buvik 2 Hovin Kl. 18:00 Gimse 2 Trønder-Lyn
9. mai 9. mai
Kl. 17:30 Melhus 2 Melhus 1 Kl. 18:30 Melhus 4 Melhus 3
  Spillefri Lundamo   Spillefri Flå
Kl. 18:00 Hovin Leik 1 Kl. 18:30 Buvik 1 Trønder-Lyn
Kl. 17:30 Buvik 2 Gimse 1 Kl. 18:30 Leik 2 Gimse 2
23. mai 23. mai
Kl. 17:30 Melhus 1 Lundamo Kl. 17:30 Melhus 3 Flå
Kl. 18:30 Melhus 2 Hovin Kl. 18:30 Melhus 4 Trønder-Lyn
  Spillefri Buvik 2   Spillefri Gimse 2
Kl. 18.00 Leik 1 Gimse 1 Kl. 17:30 Buvik 1 Leik 2
30. mai 30. mai
Kl. 18:00 Hovin Melhus 1 11/6 kl 18:00 Trønder-Lyn Melhus 3
Kl. 17:30 Lundamo Buvik 2 Kl. 18:00 Gimse 2 Flå
Kl. 17:30 Melhus 2 Gimse 1 31/5 kl 18:00 Melhus 4 Leik 2
  Spillefri Leik 1   Spillefri Buvik 1
6. juni 6. juni
Kl. 16:50 Melhus 1 Buvik 2 Kl. 16:50 Melhus 3 Gimse 2
Kl. 18.00 Hovin Gimse 1 Kl. 18.00 Trønder-Lyn Leik 2
Kl. 17:30 Lundamo Leik 1 Kl. 18.00 Buvik 1 Flå
  Melhus 2 Spillefri   Melhus 4 Spillefri
13. juni 13. juni
Kl. 17:30 Gimse 1 Melhus 1 Kl. 18:00 Leik 2 Melhus 3
Kl. 17:30 Buvik 2 Leik 1 kl. 18:30 Gimse 2 Buvik 1
  Hovin Spillefri   Trønder-Lyn Spillefri
kl. 18:30 Lundamo Melhus 2 Kl. 16:50 Melhus 4 Flå
20. juni 20. juni
Kl. 16:50 Melhus 1 Leik 1 Kl. 17:50 Melhus 3 Buvik 1
  Gimse 1 Spillefri   Leik 2 Spillefri
Kl. 18.00 Buvik 2 Melhus 2 Kl. 17:30 Gimse 2 Melhus 4
Kl. 18.00 Hovin Lundamo Kl. 18.00 Trønder-Lyn Flå
22. aug 22. aug
  Spillefri Melhus 1   Spillefri Melhus 3
Kl. 16:50 Melhus 2 Leik 1 Kl. 16:50 Melhus 4 Buvik 1
Kl. 18:00 Lundamo Gimse 1 Kl. 18.00 Flå Leik 2
Kl. 18:00 Hovin Buvik 2 Kl. 18.00 Trønder-Lyn Gimse 2
29. aug 29. aug
Kl. 16:50 Melhus 1 Melhus 2 Kl. 18:50 Melhus 3 Melhus 4
  Lundamo Spillefri   Flå Spillefri
Kl. 18.00 Leik 1 Hovin Kl. 18.00 Trønder-Lyn Buvik 1
Kl. 17:30 Gimse 1 Buvik 2 Kl. 17:30 Gimse 2 Leik 2
5. sept 5. sept
kl. 18:30 Lundamo Melhus 1 Kl. 18.00 Flå Melhus 3
Kl. 18.00 Hovin Melhus 2 kl. 18:00 Trønder-Lyn Melhus 4
  Buvik 2 Spillefri   Gimse 2 Spillefri
Kl. 18.00 Gimse 1 Leik 1 Kl. 18.00 Leik 2 Buvik 1
12. sept 12. sept
Kl. 16:50 Melhus 1 Hovin Kl. 17:50 Melhus 3 Trønder-Lyn
Kl. 18:00 Buvik 2 Lundamo Kl. 18.00 Flå Gimse 2
Kl. 17:30 Gimse 1 Melhus 2 Kl. 18:30 Leik 2 Melhus 4
  Leik 1 Spillefri   Buvik 1 Spillefri
19. sept 19. sept
Kl. 17:30 Buvik 2 Melhus 1 kl. 18:30 Gimse 2 Melhus 3
kl. 17:30 Gimse 1 Hovin Kl. 17:30 Leik 2 Trønder-Lyn
Kl. 18:30 Leik 1 Lundamo Kl. 18.00 Flå Buvik 1
  Spillefri Melhus 2   Spillefri Melhus 4
26. sept 26. sept
Kl. 16:50 Melhus 1 Gimse 1 Kl. 17:50 Melhus 3 Leik 2
Kl. 18.00 Leik 1 Buvik 2 Kl. 18.00 Buvik 1 Gimse 2
  Spillefri Hovin   Spillefri Trønder-Lyn
Kl. 17:50 Melhus 2 Lundamo Kl. 18.00 Flå Melhus 4
3. okt 3. okt
Kl. 18.00 Leik 1 Melhus 1 Kl. 17:30 Buvik 1 Melhus 3
  Spillefri Gimse 1   Spillefri Leik 2
Kl. 16:50 Melhus 2 Buvik 2 Kl. 17:50 Melhus 4 Gimse 2
Kl. 18.00 Lundamo Hovin Kl. 18.00 Flå Trønder-Lyn
 
Kamp 10. mai

Postet av Melhus IL - Fotball den 8. Mai 2012

Hei! Torsdag 10. mai er det bortekamp mot Buvik. Kampen starter kl.18.30. Vi møtes ved Rema 1000 ved Varmboveie